Körutazás - JAPÁN, a felkelő nap országa

Általános leírás:

ELLÁTÁS: reggeli

Japán Földünk egyik legkülönlegesebb országa. Sok évszázados elszigeteltsége a külvilágtól egy sajátos, az európaitól teljesen különböző kultúrát hozott létre (furcsa szokások, eltérő élet­szem­lélet, megdöb­bentően válto­zatos ételek, egzo­tikus mű­em­lékek stb.).
Közismert, hogy a II. világ­há­ború után a japán gaz­da­ság hihe­tet­lenül gyorsan fejlő­dött. A ro­mok­ból felé­pí­tették a világ egyik leg­gaz­da­gabb országát. Japán egyik varázsát éppen az adja, hogy a szuper­modern felhő­kar­colók és technikai csodák mellett mindenhol ott vannak a múlt számunkra egzo­tikus emlékei, a buddhista templom­együt­tesek, a sin­to­is­ta szenté­lyek, a régi várak stb. A turisz­tikai attrak­ciókhoz tartoznak még a szép tájak, az el­bű­vö­lő japán kertek vagy a kézmű­ves­áruk hihe­tetlen gazdag­sága, mindez a világ egyik legbiz­ton­sá­go­sabb és egyik legtisztább orszá­gában. Utazá­sunkat a kirán­du­lá­sokhoz talán legide­álisabb idő­szak­ban bonyo­lítjuk le. Tartsanak velünk!


Programleírás:
1. nap:
Délelőtt elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri átszállással Tokióba.

2. nap: Tokió, Kamakura
Megérkezés Tokió nemzetközi repülőterére a reggeli órákban (helyi idő szerint), majd félnapos kirán­dulás egy közeli kisvá­rosba, a Csendes-óceán partján fekvő Kamakurába. Ez a város a XII. század végétől közel 150 éven keresztül Japán katonai veze­tő­jének, a sógunnak volt a szék­helye. Ebből a korszakból származnak értékes műem­lékei. Láto­gatás a Tsu­ru­gao­ka Hachimangu szentélyben, majd a Kotokuin templom terü­letén lévő Nagy Buddha-szobor meg­te­kin­té­se (11 méter magas bronz­szobor a XIII. szá­zad­ból). Szállás Tokióban (3 éj).

3. nap: Tokió
8-9 órás vá­ros­né­zés a japán fővárosban, a világ egyik leg­na­gyobb metro­po­li­szában. Először láto­gatás a Meiji-szentély­ben, majd séta a Császári Pa­lo­ta előtti téren. Kora délután séta­ha­józás a Su­mi­da folyón, majd Tokió legrégibb és legnép­szerűbb buddhista temp­lomával, az Asakusa-templommal ismer­kedünk (apró ajándék­boltok so­ka­sága). Végül felme­gyünk a 2012 májusában átadott Skytree toronyba, mely 634 méteres magas­sá­gával a világ leg­ma­ga­sabb tornya­ként került be a Guinness Rekordok köny­vébe. A 350 méter magasan lévő kilátóteraszról le­bi­lin­cselő pano­ráma nyílik az egész városra, a modern felhő­kar­colók soka­sá­gára. Tiszta időben még a Fuji is látszik. (A Skytree belé­pő­jegy fogla­lása legko­ráb­ban csak 6 hónappal a láto­gatás napját mege­lő­zően lehet­séges, ezen kata­ló­gusunk megje­le­nése után, így a japán partner­iro­dánk is ezekkel a felté­te­lekkel tudja a csoport­belé­pőket lekérni és nagy eséllyel vissza­iga­zolni. Amennyiben vala­milyen oknál fogva nem sikerül a csoport­fog­lalás a Skytree toronyba, a párizsi Eiffel-torony mintá­jára épített Tokyo torony 150 méter magas kilá­tó­te­ra­száról gyö­nyör­köd­het­nek a pano­rá­mában.)
Este fakultatív le­he­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnk­kel kipró­bálni az érdekes és modern japán metró­köz­lekedést: utazás Tokió központ­jába, séta a Ginza negyedben.

4. nap: Nikko, Chuzenji-tó, Kegon-vízesés
Szabad program Tokióban, le­he­tő­ség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás egy nagy hegyek között fekvő kisvá­rosba, Nikkóba, és a kö­rü­löt­te fekvő nemzeti parkba. Láto­gatás a me­se­szép Toshogu-szen­tély­ben. Ez az épü­let­együt­tes a XVII. századi japán művészet talán legpom­pásabb alko­tása.
Nikko felett, közel 1300 méter magasan található egy vad­re­gé­nyes hegyi tó (a Chuzenji-tó), ahová egy pano­rámaút vezet fel. Séta a tóparton, majd a 100 méter magasból lezú­duló Kegon-vízesés meg­te­kin­té­se (Japán egyik leglát­vá­nyosabb víze­sése).
A fakultatív program ára: 18.400 Ft (garantált in­du­lás).

5. nap: Fuji, Hakone, Shinkansen (szuperexpressz)
Búcsú Tokiótól, utazás a Fujihoz, az ország leg­ma­ga­sabb hegycsú­csához, a japánok szent hegyéhez               
(3776 méter magas). Először a hegy lába­inál lévő Fuji Infor­mációs Központban beren­dezett kis mú­zeu­mot nézzük meg, majd az autó­busszal 2000 méter feletti magas­ságba kapasz­kodunk (szép időben a pano­ráma fe­lejt­he­tet­len). Délután ba­ran­go­lás a Fuji köze­lében lévő Hakone Nemzeti Parkban, mely termé­szeti szépségei és gyógy­for­rásai miatt a toki­óiak egyik kedvenc üdülő­övezete. Hajózás a bájos Ashi-tavon, rövid pihenő az Owakudani-völgy forró kénes forrá­sainál, majd to­vább­uta­zás Shinkan­sen­nel Kyotóba (2 éj). A köru­tazás egyik nagy élmé­nye ez az utazás az egyes szaka­szokon közel 300 km/óra sebes­séggel száguldó expressz­vonattal.
Figyelem: a bőrön­döket külön kocsival szállítják (1 bőrönd/fő engedélyezett).

6. nap: Kyoto
A régi császári főváros, a másfél milliós Kyoto Japán mű­em­lé­kek­ben leg­gaz­da­gabb városa. A több ezer műemlék közül az egész napos vá­ros­né­zés során a követ­ke­zőket tekintjük meg: a Kiyomizu buddhista templom épü­let­együt­tese (tera­száról gyönyörű pano­ráma a városra, a környék ódon háza­iban rengeteg kézműves- és aján­dékbolt), a Sanju-Sangendo csar­nok (benne 1001 darab XIII. századi Kannon-szo­bor, középen az ezer­karú Kannon mo­nu­men­tá­lis szobra), a Heian-szentély (pompás épü­let­együt­tes elbű­völő kertekkel és tavakkal), a Nijo várkas­tély (a sógunok kyotói rezi­den­ciája volt) és az Arany Pavilon (Yoshimitsu sógun arany­le­me­zekkel borított nyara­lója a világ egyik legszebb japán­kertjében).

7. nap: Nara, Osaka
Elutazás a közeli Narába, mely az első egy­séges japán állam központja volt 1250 évvel ezelőtt. Séta egy kellemes parkban, ahol több száz szelíd őz szabadon kószál, majd Japán egyik leg­je­len­tő­sebb műem­lékét nézzük meg, a Todaiji-temp­lomot. A hatalmas, fából készült főépü­letben talál­ható Japán leg­na­gyobb bronzból készült Buddha-szobra (16 méter magas). Ezután is­mer­ke­dés a Kasuga-szentéllyel, majd to­vább­uta­zás Osakába. A modern metro­polisz az ország második legfon­to­sabb gaz­da­sá­gi és keres­ke­delmi központja Tokió után. Láto­gatás az impozáns osakai várkas­télyban (látványos kiál­lítások, szép park), majd a város harmadik évez­redet idéző kilá­tó­pontja következik, mely két egymás melletti felhő­kar­coló tetejét össze­kötő teraszon található. Szállás Osakában (2 éj).

8. nap: Hiroshima, Miyajima
Szabad program Osakában, le­he­tő­ség egyé­nileg felfe­dezni a város további ne­ve­zetes­sé­geit (pl. Uni­ver­sal Studios, kikötői negyed az Akvári­ummal, a múze­umokkal, üzle­tekkel stb.).
Fakul­tatív program: Hiroshima, Miyajima-sziget
Egész napos kirán­dulás Shinkansennel Nyu­gat-Ja­pán leg­na­gyobb városába, Hiroshimába, mely 1945-ben a világ első atom­bomba-támadá­sának színhelye volt. Láto­gatás a robbanás epicent­ruma köze­lében beren­dezett Béke Emlék­parkban (emlék­művek, érdekes em­lék­mú­ze­um). Délután kirán­dulás komppal a japánok szent szige­tére, Miyajimára, az Itsukushima-szentély meg­te­kin­té­se (az ország egyik legidil­liku­sabb helye).
A fakultatív program ára: 82.500 Ft (garantált in­du­lás).

9. nap:
Elutazás Osakából egy európai átszállással Buda­pest­re. Érkezés magyar idő szerint a késő esti órák­ban.

Megjegyzés

Utazás
Bu­da­pest­ről Tokióba, illetve Osakából Buda­pest­re menetrend szerinti repülőjáratokkal (egy európai átszállással). Japánban lég­kon­dicio­nált autóbusszal, a Fujitól Kyotóig pedig a híres expresszvonattal, a Shinkansennel.

Szállás
7 éjszaka 4 csil­la­gos szintű szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Ellátás
Büféreggeli / fakultatív félpanzió (5 ebéd a 2., 3., 5., 6., 7. napokon).

A részvételi díj tartalmazzaa repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a szuperexpressz jegyet a Fuji­tól Kyotóig, a 7 éjszakai szállást büfé­reg­ge­li­vel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a helyi idegenvezető és a magyar idegenvezető költségeit, va­la­mint a program szerinti belé­pő­dí­ja­kat a Skytree torony, az esetleges metrójegyek és néhány osakai fakultatív le­he­tő­ség kivételével.

AJÁNLATKÉRÉS / FÉRŐHELY LEKÉRÉS

Kedves Leendő Utasunk!

Kérjük, CSAK abban az esetben küldje el a lenti adatlapot, ha már foglalni is szeretne utazást. Ha csak tájékoztató árak érdeklik, kérjük informálódjon a weboldalunkon lévő árakból. Folyamatosan tesszük fel a 2024-et.

Köszönjük!