Körutazás - Malajzia és Szingapúr I. (trópusi meseországok)

 • Malajzia és Szingapúr I. (trópusi meseországok)
  Nagyít
  Malajzia és Szingapúr I. (trópusi meseországok)
 • Malajzia és Szingapúr I. (trópusi meseországok)
  Nagyít
  Malajzia és Szingapúr I. (trópusi meseországok)
 • Malajzia és Szingapúr I. (trópusi meseországok)
  Nagyít
  Malajzia és Szingapúr I. (trópusi meseországok)
 • Malajzia és Szingapúr I. (trópusi meseországok)
  Nagyít
  Malajzia és Szingapúr I. (trópusi meseországok)
 • Malajzia és Szingapúr I. (trópusi meseországok)
  Nagyít
  Malajzia és Szingapúr I. (trópusi meseországok)

Általános leírás:

ELLÁTÁS: félpanzió

Ezen körutazásunk Ázsia két csodaszép országát, a Magyarországon eddig érdemtelenül elhanyagolt Malajziát és Szingapúrt mutatja be. Mindkét or­szág­ban a lakosság nagy részét 3 külön­böző nép teszi ki: malájok (muzul­mánok), indi­aiak (hinduk) és kínaiak (budd­histák vagy tao­isták) élnek együtt békében. A köru­tazás egyik nagy élmé­nyét éppen a külön­böző népek, kultúrák, vallások megis­merése jelenti.
Szingapúrról közismert, hogy a világ egyik leg­fej­let­tebb országa, a város­állam pazar épí­té­sze­tével a világon csak nagyon kevés ország verse­nyez­het. Ugyan­akkor Malajzia is óriási fejlő­désen ment keresztül az elmúlt 40 évben, kiváló infra­struk­tú­rá­val várja a turis­tákat.
Mindkét ország az egyenlítő köze­lében fekszik, ahol a táj, a falvak, a városok szép­ségét megsok­szo­rozza a buja trópusi növényzet. A nappali csúcs­hő­mér­sék­letek egész évben álta­lában 30 és 35 fok között mozognak, ennél melegebb csak ritkán fordul elő.


Programleírás:
1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri átszállással Ma­laj­ziába.

2. nap: Kuala Lumpur
Érkezés Kuala Lumpur szupermodern nemzetközi repü­lő­te­rére helyi idő szerint a késő délu­táni órák­ban. Transzfer a Kuala Lumpur-i szállodába (3 éj).

3. nap: Kuala Lumpur
Az egész napot Kuala Lumpurban töltjük. Az autó­bu­szos vá­ros­né­zés során több hosszabb-rövidebb fotó­szünetet tartunk, például a Petronas tornyoknál (a világ leg­ma­ga­sabb iker­tor­nyai), a Nemzeti Emlék­műnél, a Nemzeti Mecsetnél, a Függet­lenség terén és a Királyi Palo­tánál. A nap folyamán láto­gatást teszünk a nagy­szerű Kézműves Központban, a híres Madár­parkban (a világ egyik leg­na­gyobb madár­parkja, ahol a trópusi mada­rakon kívül az egzo­tikus vege­tá­cióban is gyö­nyör­köd­he­tünk), valamint a Nem­zeti Múze­umban (amely kivá­lóan bemu­tatja Malajzia történelmét és népeinek kultúráját). A kínai negyedben tett séta közben látjuk majd a szín­pom­pás hindu Sri Mariamman-templomot. A nap egyik csúcs­pontját jelenti a vacsora hely­színe: a forgó étterem a Kuala Lumpur toronyban, mely a világ egyik leg­ma­ga­sabb tévé­tornya (421 méter magas).

4. nap: Batu-barlangok, dzsungeltúra, Kuala Lumpur
Barangolás Kuala Lumpur kör­nyé­kén. Először a Batu-barlangokhoz láto­gatunk, ahol egy híres hindu szentély talál­ható.
A maláj főváros körül még több helyen van eredeti eső­erdő. Is­mer­ke­dés a malajziai dzsungellel, le­he­tő­ség sétára, könnyű túrára.
A nap hátra­lévő részében szabad program Kuala Lumpurban.

5. nap: Lata Iskandar vízesés, Cameron-hegység (Tanah Rata, pillangófarm, teaültetvények)
Utazás Kuala Lumpurtól észak felé előbb autó­pályán, majd kanyargós hegyi utakon a Cameron-hegységbe. Az út mentén néhány pici benn­szülött falu is felbukkan. Pihenő a Lata Iskandar víze­sésnél.
A Cameron-hegy­ség 1500 méter magasan fekvő han­gu­la­tos üdülő­helyei egész évben ideális klímát bizto­sítanak, a nappali csúcs­hő­mér­sék­letek szinte mindig 20 és 25 Celsius fok között vannak. Is­mer­ke­dés Tanah Ratával, a hegység fő üdü­lő­he­lyével, majd láto­gatás egy pillan­gó­farmon, ahol sokféle egzo­tikus élő­lényt mutatnak be. A nap csúcs­pontját egy gyö­nyö­rű­szép teaül­tetvény megláto­gatása jelenti, itt a tea feldol­gozási folyama­tával is megis­mer­ked­hetünk.
Szállás a Cameron-hegység egy szép fekvésű szál­lo­dájában (1 éj).

6. nap: Sam Poh Tong barlangtemplom, Kuala Kangsar, Kuala Sepetang mangroveerdő, Penang
Utazás tovább észak felé. Leereszkedünk a Ca­me­ron-hegy­ség­ből, majd Ipoh városa mellett megné­zünk egy nagyon érdekes kínai buddhista barlang­temp­lomot (Sam Poh Tong). A templom épü­let­együt­te­séhez tartozó díszkert az egyik legszebb egész Malaj­ziában.
Ezután Perak tartomány szultán­jának székvá­ro­sával, Kuala Kangsarral ismer­kedünk. Fotó­szünet az ezer­egy­éj­szaka meséire emlé­kez­tető Ubudiah-me­cset­nél, valamint a régi és az új szultáni palo­tánál.
Kora délután egy kitérőt teszünk a tenger­part melletti Kuala Sepetang mangro­ve­er­dőbe. Lehetőség rövid erdei sétára egy széles pallókra épített tanös­vé­nyen, majd egy faszén­égető üzem meg­te­kin­té­se.
Megér­kezés Penang szigetére a világ egyik leg­hosszabb hídján keresztül (13,5 km). Szállásunk Batu Ferringhi üdülő­helyen lesz egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (2 éj). Figyelem: Penang szigete mentén a tenger vize nem elég tiszta ahhoz, hogy ideális legyen fürdésre, a turisták inkább a szállodák úszó­me­dencéit része­sítik előnyben.

7. nap: Penang, Georgetown
Vá­ros­né­zés Penang szigetének gyönyörű fő­vá­ro­sá­ban, Georgetownban, melyet az angolok alapí­tottak, ma nagy­részt kínaiak lakják, és szám­talan törté­nelmi neve­ze­tes­sé­gének köszön­he­tően része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A leg­ér­de­ke­sebb látni­valók a Wat Chaiya Mangkalaram thai templom (a világ egyik leg­na­gyobb fekvő Buddha-szobrával), a kínai Khoo klán pazar temp­loma és szék­háza (ahol egy érdekes múzeum a klán törté­netét is bemu­tatja), a britek által épített Cornwallis erőd, valamint a tengerbe benyúló mólók mentén a vízre épült fahá­zakból álló város­negyed (egy egészen kü­lön­le­ges élet­forma).
A vá­ros­né­zés után szabad program az indiai negyedben, majd délután a közeli Kek Lok Si temp­lomot nézzük meg (a hegy­tetőn álló épít­mény a leg­je­len­tő­sebb buddhista temp­lom­együttes Malajziában).

8. nap: Putrajaya, Melaka
Reggel búcsú Penang szigetétől, utazás autó­pályán déli-délkeleti irányban Melakába. Útközben meg­állunk Putrajayában. Kuala Lumpur köze­lében épült fel az utóbbi másfél évti­zedben ez a gyö­nyö­rű­szép város, Malajzia új kormányzati központja. Put­ra­jaya még a sokat látott nagy világ­uta­zókat is lenyű­gözi modern palo­táival, parkjaival, tava­ival. A rózsa­szín márványból épült Putra-mecset talán a leglát­vá­nyo­sabbnak számít Délkelet-Ázsiában. Vá­ros­né­zés, majd to­vább­uta­zás a melakai szállodába (1 éj).

9. nap: Melaka, Szingapúr
Melaka Malajzia legrégibb városa, fekvésének kö­szön­he­tően a közép­kor óta Délkelet-Ázsia egyik legfon­tosabb keres­ke­delmi központja. Már az euró­paiak megje­lenése előtt a kínaiak, majd az arabok gyarma­to­sí­tották, az 1500-as évektől pedig előbb a portugál, aztán a holland, végül az angol gyarmat­bi­ro­dalom fontos városa volt. Mindegyik gyarma­tosító rajta hagyta a nyomát a tele­pü­lésen, nem csoda, hogy a számtalan szép épü­lettel, törté­nelmi emlékkel rendel­kező város az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képezi.
Vá­ros­né­zés, majd láto­gatás a Baba Nyonya Mú­zeum­ban, ahol bete­kintést nyer­hetünk a városban élő kínaiak évszá­za­dokkal ezelőtti élet­mód­jába. Rövid szabad program, majd utazás a Maláj-félsziget déli csücs­kébe. Johor Bahru váro­sából átkelés azon a hídon, mely a Maláj-félszigetet köti össze Szingapúr szige­tével. Az útlevél-ellenőr­zések és a vám­vizsgálat után to­vább­uta­zás a város­köz­ponti szállodába (2 éj).

10. nap: Szingapúr
Egész napos vá­ros­né­zés a szuper­la­tí­vuszok váro­sában. Szingapúr ne­ve­zetes­sé­gei közül nehéz egy-kettőt kiemelni, a nap során egyik csoda a másik után követ­kezik. Egy kis ízelítő: a város­központ csúcs­modern épü­letei, pano­ráma a Marina Bay Sands Hotel tete­jéről (3 felhő­karcoló tetejét egy hajót formázó óriási terasz fogja át), a Singapore folyó menti gyönyörű házsorok, a törté­nelmi épületek a brit gyarma­tosítás idő­sza­kából, a Raffles Hotel (Ázsia egyik legpa­tinásabb szállo­dája), a gyönyö­rűen felú­jított kínai negyed, a hason­ló­képpen szép indiai negyed és maláj negyed, az Orchard Road (ahol több mint 20 hatalmas pláza/bevá­sár­ló­köz­pont van egy­más mellett), a botanikus kert fe­lejt­he­tet­len egzo­ti­kus vege­tá­ciója (legszebb része a Nemzeti Orchi­dea Kert) stb.
Fakultatív program: Hajózás a Singapore folyón. A hajóról jól látni a folyó menti gyönyörű ház­so­ro­kat, a pénzügyi negyed modern felhő­kar­co­ló­it, a tör­té­nel­mi épü­le­te­ket a gyarmati idők­ből és a Mer­lion szob­rát (Szin­ga­púr orosz­lán­fejű és hal­testű jelképét). A hajózást kö­ve­tő­en va­cso­ra egy indiai étteremben az óriás­ke­rék kö­ze­lé­ben, majd a Marina Bay Sands Hotel lát­vá­nyos, zenés-lézeres fény show-jának meg­te­kin­té­se kö­vet­ke­zik. Vissza­ér­ke­zés a szállo­dá­ba este 22:00 óra körül.
A fakultatív program ára: 18.700 Ft – egyszerűbb büfévacsorával.

11. nap: Szingapúr
Délelőtt pihenés a szál­lo­dá­ban, szabad program, vagy pedig részvétel az idegen­ve­zetőnk által szer­vezett kirán­du­láson a híres szinga­púri állat­kertben.
A délután nagy részét Sentosa szigetén tölti a csoport. Közvet­lenül a fősziget mellett talál­ható ez a kisebb sziget, ahol tucatnyi, a turis­tákat töme­gesen vonzó attrak­ció épült. Ezek közül közösen megnézzük a „SEA Aquarium” nevű óceaná­riumot (a világ egyik leg­na­gyobb akváriuma varázs­latos tengeri élő­világgal), valamint az „Images of Singapore” mú­zeum­ot, mely rend­kívül látvá­nyos formában meséli el Szingapúr törté­nelmét. Ezután megcso­dáljuk a környék pazar pano­rá­máját a „Sky Tower” nevű kilátó­to­ronyból, valamint a Sentosa szigetét a főszi­gettel össze­kötő drót­kö­tél­pálya kabin­jaiból.
Sentosa szigete után kora este vissza­uta­zás a belvá­rosba, rövid szabad program a bevá­sár­ló­köz­pontok utcá­jában, az Orchard Roadon. Útban a reptér felé Szingapúr egyik legújabb att­rak­ciójának, a „Gardens by the Bay” nevű parknak a megte­kin­té­sével bú­csú­zunk Szingapúrtól. A parkban talál­ható, 18-50 m magas mes­ter­séges óriásfák este színesen vilá­gítanak, lomb­ko­ro­nájukat „égi sétaút” köti össze, ahonnan lenyűgöző a kivi­lá­gított város látványa.
Késő este transzfer a repü­lő­térre, éjfél után elutazás Szinga­púrból egyszeri átszállással Buda­pest­re.

12. nap:
Érkezés Ferihegyre a reggeli órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitva tartások függvényében felcserélődhet.

Megjegyzés

Utazás
Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri át­szál­lás­sal (érkezés Kuala Lumpurba, el­uta­zás Szingapúrból). Malajziában és Szinga­púr­ban lég­kondicionált autóbusszal.

Szállás
9 éjszaka 4-5 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban. A szállodákhoz úszó­me­dence is tartozik.

Ellátás
9 büféreggeli, valamint 6 főétkezés (ebéd vagy vacsora) a 3. naptól a 9. napig (a 8. nap ki­vé­te­lé­vel).
Megjegyzések: A 10. napon a fakultatív program tartalmazza a vacsorát, a 11. nap éjszakáján, az elutazás után pedig a repülőgépen szolgálnak fel meleg ételt. (Hasonlóképpen a többi re­pü­lő­já­ra­ton is biztosítanak meleg étkezést.) A 2. nap estéjén a szálloda melletti be­vá­sár­ló­köz­pont­ban lesz le­he­tő­ség vacso­ráz­ni, a 8. napon pe­dig egy olyan autópálya melletti pi­he­nő­helyen, ahol gyorséttermek vannak.

A részvételi díj tartalmazzaa repülőjegyeket, a 9 éjszakai szállást, 9 büféreggelit, 6 főétkezést (ebéd vagy vacsora), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a magyar ide­gen­ve­ze­tést a budapesti indulástól a budapesti érkezésig, a helyi ide­gen­ve­ze­té­seket, a transzfereket, a helyi autó­bu­szos közlekedést és a felsorolt progra­mo­kat, valamint a programleírás szerinti belé­pő­dí­ja­kat Malajziában (a szingapúri belé­pő­díjak a be­lé­pő­díjak­nál ol­vas­ha­tók).

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­zetők­nek (ter­mé­sze­te­sen csak akkor, ha elégedettek a mun­ká­juk­kal). Utasonként összesen kb. 20 dollárra kell számítani.

AJÁNLATKÉRÉS / FÉRŐHELY LEKÉRÉS

Kedves Leendő Utasunk!

Kérjük, CSAK abban az esetben küldje el a lenti adatlapot, ha már foglalni is szeretne utazást. Ha csak tájékoztató árak érdeklik, kérjük informálódjon a weboldalunkon lévő árakból. Folyamatosan tesszük fel a 2024-et.

Köszönjük!