Körutazás - Mesebeli India I.

Általános leírás:

ELLÁTÁS: félpanzió

India Földünk második legnépesebb országa, ahol a nép­sűrűség jóval nagyobb, mint Kínában. Sok Indiát megjárt turista állítja, az indiai utazás után más ember lett, mint amilyen korábban volt. Túl nagyok az ellen­tétek: a pompás palota­együttesek, a mo­nu­men­tá­lis várkas­télyok, a csodá­latos műem­lékek mellett mindenhol ott van a szegénység, a sok koldus, a falvak évszá­zadok óta válto­zatlan élet­formája. Az európai utas számára szokatlan a vallások sokfé­lesége: hinduk, moha­medánok, szikhek, keresz­tények élnek egymás mellett – a buddhizmus szülő­földjén.
Kevesen tudják, India a XXI. század első évti­zedében Földünk egyik leggyor­sabban fejlődő országa volt, a gazda­sági növe­kedés többször is megha­ladta az évi 10%-ot, a mai India a világ 10 leg­na­gyobb ipari nemzete közé tartozik. Az indiaiak egyhar­mada ma már közel európai szín­vo­nalon él.
Köruta­zásunk legfőbb állo­másait India 3 leg­lá­to­ga­tot­tabb városa jelenti: a törté­nelmi emlé­kekben rend­kívül gazdag főváros, Delhi; a Taj Mahal városa, Agra; valamint Jaipur, mely a lát­ni­va­lók­ban leg­gaz­da­gabb tartomány, Rajasthan szék­helye. Ez a 3 város alkotja az úgy­nevezett Arany Három­szöget.
Indiai utazásainkat a novem­bertől márciusig terjedő időszakban bonyolítjuk le, amikor az esőnek nagyon kicsi a való­szí­nűsége, a nappali csúcshő­mér­sékletek pedig még elfo­gad­hatóak a vá­ros­né­zésekhez. Áprilistól aztán már gyakran előfordul, hogy a hőmérő higany­szála 40 fok fölé emelkedik.


Programleírás:
1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri átszállással Delhi nemzet­közi repülő­terére. Érkezés helyi idő szerint éjfél körül (magyar idő szerint este 8 körül), transzfer a szállodába (1 éj).

2. nap: Delhi (Bahai-templom), Mathura
Késői reggeli után indulás Agra irányába. Delhi külvá­rosában megnézzük a város egyik legkü­lön­le­gesebb épít­ményét, a Sydney-i Ope­raházra emlé­keztető, lótusz­virág formájú Bahai-templomot. Dél­után pihenő Mathurában, a hindu­izmus egyik legfon­tosabb zarán­dok­helyén, Krishna születési helyén. Látogatás a Krishna-templomban, majd to­vább­uta­zás Agrába, szállás (3 éj).

3. nap: Sikandra, Agra
Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. Először a szom­szé­dos Sikandrában megte­kintjük Nagy Akbar császár impozáns mauzó­leumát, majd a hatalmas Agrai erőd meglá­to­gatása következik. Benne található Akbar császár gyönyörű palota­komp­lexuma. Ezután a mogul építészet gyöngy­szemét, Itimád-ud-Dauláh sírem­lékét nézzük meg („márvány ékszer­doboznak” is szokták nevezni).
A délutáni program fő attrakcióját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A lenyű­göző méretű, fehér márványból készült építmény szép­ségét nem lehet leírni, látni kell. Nem véletlenül válasz­tották be néhány éve a mostani világ 7 csodája közé.

4. nap: Gwalior
Szabad program Agrában, pihenés a szál­lo­dá­ban.
Fakultatív program: Gwalior
Egész napos kirándulás egy ősi, törté­nelmi hangu­latú városba, Gwaliorba (jó 3 órás utazás). Gwalior fő ne­ve­zetes­sé­ge a hegyre épült, rendkívül látványos kö­zép­ko­ri erőd­komplexum. Az erőd masszív falai egészen kü­lön­le­ges temp­lomokat és palotákat őriz­nek. Az erőd­komp­lexum meg­te­kin­té­se után meg­nézzük a fényűző Jai Vilas palotát is.
A fakultatív program ára: 9.700 Ft + belépődíjak (garantált indulás).

5. nap: Fatehpur Sikri, Sisodia-kert
Búcsú Agrától, utazás Jaipur irányába. Az 1570-es években Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett építtette fel pompás uralkodói rezi­den­ciáját. Néhány év múlva a császár elköl­tözött, a palota­együttest többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől függet­lenül lenyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű álla­potban van. Az egykori ural­kodói székhely és mellette lévő impozáns mecset meg­te­kin­té­se.
Délután, mielőtt megérkezünk Jaipurba, látogatást teszünk egy szép kertben, melyet a XVIII. században az akkori jaipuri maha­radzsa építtetett a felesé­gének, Sisodiának. Szállás Jaipurban (2 éj).

6. nap: Jaipur
Egész napos program Jaipurban, a híres „rózsa­színű” városban és kör­nyé­kén. Az autó­buszból meg­cso­dáljuk a falakkal körülvett óváros jelleg­zetes rózsa­színű ház­sorait, a város­ka­pukat, fotó­szünetet tartunk a külön­leges, indo-szaracén stílusban épült Albert Hallnál. A rengeteg pompás látni­való közül megnézzük a maha­radzsa elbű­völő városi palota­együttesét, a régi India fejlett csilla­gászati ismereteit bizonyító ősi obszer­va­tóriumot (Jantar Mantar), valamint a világ­hírű Szelek palo­táját (ez utóbbiba is lesz idő bemenni, amire általában csak kevés turista­csoportnak van le­he­tő­sége). Termé­szetesen a bazár­lá­togatás sem maradhat ki a programból.
Délután néhány Jaipur körüli látni­valóval ismer­kedünk. Az első programunk Gaitor (művészi uralkodói sírem­lékek), majd fotó­szünet a romantikus Jal Mahalnál; a festői tavi kastély szinte úszik a Man Sagar-tó vizén.
Ezután felmegyünk a Jaipur fölé emelkedő Jaigarh-erődbe (gyönyörű pano­ráma Jaipurra és a közeli Amber-erőd­palotára). Itt található a világ leg­na­gyobb kerekes ágyúja.
Vacsora után indiai est a szál­lo­dá­ban: rövid ízelítőt kapnak utasaink a tradi­cio­nális indiai táncokból, valamint indiai zenekar szóra­koz­tatja az érdek­lő­dőket.

7. nap: Amber-erődpalota
Egy Jaipur melletti kisváros, Amber mellett talál­ható az a hatalmas XVI. századi erődpalota, amely a maha­radzsa szék­helye volt, mielőtt megépült a jaipuri városi palota. A kívülről talán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül rengeteg kincset rejt, való­ságos paradi­csoma a művé­szetek kedve­lőinek. A részvételi díj tartalmazza a feljutást az erődhöz dzsipekkel, de való­szí­nű­leg lesz le­he­tő­ség a bejáratot elefánt­háton is megkö­zelíteni. Ennek felára kb. 10 USD / fő.
Az erődpalota meg­te­kin­té­se után utazás Delhibe, szállás (1 éj).

8. nap: Delhi
Egész napos vá­ros­né­zés India fő­vá­ro­sá­ban, melynek során mind Ódelhi, mind Újdelhi legfon­tosabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb attrak­ciók a következők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (India leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Ghandhi emlék­műve), Lakshmi Narayan-templom (az egyik legszebb hindu templom), India-kapu, Parlament, Elnöki palota, Humayun mau­zóleuma és a Qutab Minar komplexum (a XII. századi 72 méter magas győzelmi toronnyal).
A vá­ros­né­zés után rövid szabad program, majd este vacsora a szálloda étter­mében. Ezt követően transz­fer a repülő­térre, az éjsza­kai órákban elutazás Indiából.

9. nap:
Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

Megjegyzés

Utazás
Menetrend szerinti repülőjáratokkal Delhibe és vissza (egyszeri átszállással). Indiában lég­kon­dicio­nált autóbusszal történik az utazás. Az Arany Háromszög városai 200-250 km-re van­nak egymástól, ami 5-6 órás autó­bu­szos uta­zást jelent.
Figyelem: Indiában a turistabuszok sokkal job­bak a tömegközlekedésre használt bu­szok­nál, de számítsanak rá, hogy a szín­vo­na­luk el­ma­rad a Fehérvár Travel autó­bu­szos uta­zásain megszokott járművekétől.

Szállás
7 éjszaka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban. (Figyelem: Indiában a 4 csil­la­gos szállodák Európában inkább erős 3 csil­la­gos szintnek felelnek meg.)

Ellátás
Félpanzió a 2. nap reggelijétől a 8. nap va­cso­rá­já­ig (7 büféreggeli, 7 büfévacsora). Ter­mé­sze­te­sen a repülőgépen is szolgálnak fel a nap­szaknak megfelelő étkezést.

A részvételi díj tartalmazzaa repülőjegyeket, a 7 éjszakai szállást félpanzióval, a transzfereket, a helyi autó­bu­szos közlekedést, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a magyar idegenvetetést a budapesti indulástól a budapesti érkezésig, a helyi idegenvezetéseket és a felsorolt progra­mo­kat (beleértve a 6. napon az indiai estet is), de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat (kb. 65 USD a gwaliori belépődíjakkal együtt).
A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­zető­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Uta­son­ként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

AJÁNLATKÉRÉS / FÉRŐHELY LEKÉRÉS

Kedves Leendő Utasunk!

Kérjük, CSAK abban az esetben küldje el a lenti adatlapot, ha már foglalni is szeretne utazást. Ha csak tájékoztató árak érdeklik, kérjük informálódjon a weboldalunkon lévő árakból. Folyamatosan tesszük fel a 2024-et.

Köszönjük!