Körutazás - MEXIKÓ - eltűnt civilizációk nyomában

 • MEXIKÓ - eltűnt civilizációk nyomában
  Nagyít
  MEXIKÓ - eltűnt civilizációk nyomában
 • MEXIKÓ - eltűnt civilizációk nyomában
  Nagyít
  MEXIKÓ - eltűnt civilizációk nyomában
 • MEXIKÓ - eltűnt civilizációk nyomában
  Nagyít
  MEXIKÓ - eltűnt civilizációk nyomában
 • MEXIKÓ - eltűnt civilizációk nyomában
  Nagyít
  MEXIKÓ - eltűnt civilizációk nyomában
 • MEXIKÓ - eltűnt civilizációk nyomában
  Nagyít
  MEXIKÓ - eltűnt civilizációk nyomában

Általános leírás:

ELLÁTÁS: félpanzió

Programleírás:
1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Mexikóvárosba, a világ egyik leg­né­pesebb vá­ro­sá­ba. Érkezés helyi idő szerint az esti órákban. Transz­fer a szállodába (3 éj).

2. nap: Teotihuacán, Guadalupe, Mexikóváros
Délelőtt kirándulás a több mint 1000 éves teo­tihua­cá­ni rom­vá­rosba, mely annak idején már a beván­dorló azté­kokat is lenyűgözte (minden mexikói kör­utazás „kötelező” prog­ramja). Megcso­dáljuk a Hold- és a Nap-piramist (az előbbi 46 méter, az utóbbi 65 méter magas, mind­kettő megmász­ható), sétálunk a „Holtak utcáján" a Cita­della nevű épü­let­együt­teshez és a Tollas­kígyó temp­lomához. Vissza­útban meg­nézzük a guadalupei régi és új bazi­likát, amely Ame­rika leg­na­gyobb zarán­dok­helye (Szűz Mária XVI. századi meg­je­le­nésének hely­színe).
Délután láto­gatás a mexikó­városi Chapultepec park­ban lévő Nemzeti Antro­po­lógiai Múze­umban, Földünk egyik leg­gaz­da­gabb régé­szeti múze­umában (a Kolumbusz előtti közép-ame­rikai civi­li­zá­ciók való­ságos kincsesháza).

3. nap: Mexikóváros, Cuernavaca, Taxco
Egész napos kirándulás a Sierra Madre hegyein keresz­tül a Mexikó­vá­rostól délre fekvő Cuernavacába, az örök tavasz váro­sába és Taxcóba, az ezüst­városba. Útközben fotó­szünet a mexikó­városi Olim­piai Stadi­onnál és a modern moza­ikokkal borított Egye­temi Könyvtár épüle­ténél. Cuernavacában rövid séta a legfon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (erőd­sze­rű kated­rális, Cortés palotája stb.), majd to­vább­uta­zás Mexikó egyik legszebb kisvá­rosába, Taxcóba, mely már a gyarmati korban az ezüst­bá­nyá­szatnak köszön­hette gazdag­ságát. Az utazókat elbű­völi a vá­ros fekvése, a kanyargós, macska­köves ut­cács­kák, a szebbnél szebb piros tetős, fehérre meszelt házak, az ezüst­mű­vesek boltjai, a tarka piac és a Santa Prisca temp­lom, mely a churriguereszk stílus mes­ter­műve.

4. nap: Mexikóváros, Puebla
Délelőtt vá­ros­né­zés Mexikó fő­vá­ro­sá­ban (Zócalo – a város hatalmas főtere; a kated­rális – Latin-Amerika egyik leg­na­gyobb temp­loma; Nemzeti Palota; Tenochtitlán, az azték főváros romjai stb.).
A vá­ros­né­zés után utazás Mexikó negyedik leg­na­gyobb váro­sába, Pueblába. Útközben szép kilátás nyílik az ország 5000 méter feletti hegy­csú­csaira. Puebla óvárosa nagy­sze­rűen megőrizte gyarmati jellegét. Vá­ros­né­zés: katedrális, Szent Domonkos templom a mese­szép Rózsa­füzér kápol­nával, mű­vész­negyed, színes házsorok a gyarmati kor­szak­ból stb. Szállás Pueblában (1 éj).

5. nap: Oaxaca, Monte Albán
To­vább­uta­zás Oaxacába, Mexikó mű­em­lé­kek­ben egyik leg­gaz­da­gabb váro­sába. Vá­ros­né­zés, melynek csúcs­pontja a párat­lanul díszes Szent Domonkos temp­lom.
A vá­ros­né­zés után utazás az Oaxaca felett 400 méterre emel­kedő Monte Albán régé­szeti körzetbe. A látványos rom­mező (temp­lomok, pira­misok, labda­játék tér stb.) a zapoték és a mixték törzsek kultú­rá­jának néma tanúja. Szállás Oaxacában (1 éj).

6. nap: Chiapas, Tuxtla Gutiérrez
Utazás Mexikó legdélebbi államának, Chiapasnak fővá­rosába, Tuxtla Gutiérrezbe. Chiapasban a lakosság nagy része indián, a spanyolon kívül itt több mint 10 féle indián nyelvet beszélnek. Az út ezen a szakaszon gyen­gébb minőségű, de kárpót­lásul szép tájakban és burjánzó trópusi növé­nyekben gyö­nyör­köd­he­tünk. Szállás Tuxtla Gutiérrezben (1 éj).

7. nap: Sumidero-kanyon, indián települések (Chamula, Zinacantán), San Cristóbal de las Casas
Délelőtt kirándulás Chiapas nagy neve­ze­tes­ségéhez, a 800 méter mély Sumidero-kanyonhoz. A hajó­ki­rán­dulás során nemcsak a léleg­zet­el­ál­lító pano­rá­mában és a trópusi növény­vi­lágban gyö­nyör­köd­he­tünk, hanem szerencsés esetben álla­tokat is láthatunk. Délután két indián tele­pülés meglá­to­gatása követ­kezik (érdekes temp­lomok, népszo­kások, népvi­se­letek stb.), majd is­mer­ke­dés San Cristóbal de las Casas-szal, Dél-Mexikó egyik leg­ér­de­ke­sebb váro­sával. A nagyrészt indi­ánok lakta település ősi utcáin, jókora temp­lomai között sétálva a turisták úgy érzik, hogy itt megállt az idő. Szállás San Cristóbal de las Casasban (1 éj).

8. nap: Agua Azul vízesések
To­vább­uta­zás Palenque irányába. Útközben a párat­lanul szép Agua Azul víze­sések meg­te­kin­té­se (Mexikó leg­na­gyobb trópusi vízesése). Szállás Palenquében (1 éj).

9. nap: Palenque
Palenque maya romjai az eső­er­dőben a mexikói kör­uta­zások legma­ra­dan­dóbb emlékei közé tartoznak. A régé­szeti körzet bejá­rása után to­vább­uta­zás a Mexi­kói-öböl partján fekvő Campechébe, szállás (1 éj).

10. nap: Campeche, Uxmal
Campeche városa ott épült fel, ahol Cortés 1517-ben először lépett Mexikó földjére. Vá­ros­né­zés (régi spanyol erődít­mé­nyek, Régé­szeti Múze­um a San Miguel-erődben, modern Campeche stb.), majd utazás a szavan­nával körülvett Uxmalba, az egyik leglát­vá­nyosabb maya romvá­rosba (Varázsló pira­misa, Apáca­zárda, Teknős­béka háza, Kormányzó palo­tája, Nagy piramis). Szállás Méridában, Yucatán állam fő­vá­ro­sá­ban (1 éj).

11. nap: Mérida, Chichén Itzá, Cancún
Méridát „fehér városnak" is szokták nevezni tiszta, rende­zett utcái és jól karban­tar­tott épüle­tei miatt. A vá­ros­né­zés során látjuk Mérida elegáns főterét, a kated­rálist, a gyönyörű város­házát, Montejo XVI. századi házát (a város első spanyol kormány­zója volt), valamint a híres Montejo sugár­utat tele szebb­nél szebb palo­tákkal.
Utazás a Yucatán-félsziget szavan­náin keresztül Chichén Itzába, a maya föld leg­lá­to­ga­tot­tabb romvá­rosába. A régé­szeti körzet bejá­rása során meg­néz­zük a Csillag­vizs­gáló épületét, a Kukulkán pira­mist, a Labda­játék terét, a Harcosok temp­lomát és a Szent kutat, ahol az indi­ánok ember­ál­do­za­tokat mutattak be az Eső­is­tennek.
Délután to­vább­uta­zás Mexikó világ­hírű üdülő­öve­zetébe, a Maya Rivi­érára. Szállás a Karib-tenger partján fekvő Cancúnban (3 éj).

12. nap: Cancún, Xcaret
Pihenés a karibi tengerparton.
Fakultatív program: Xcaret
Délelőtt elutazás a Maya Riviéra egyik leg­kü­lön­le­gesebb attrakció­já­hoz, a Xcaret öko-ré­gé­szeti tema­tikus parkba. Ízelítő a park kíná­la­tából: maya romok, rekonst­ruált maya falu, állat­kert közép-ameri­kai álla­tokkal, lovas­be­mu­tató, akvá­rium, delfinek, bota­nikus kert, múzeum a maya romvá­rosok makett­jeivel, lagúna fürdési és búvár­ko­dási le­he­tő­séggel, föld alatti patak, ten­ger­par­ti strand stb. Este rész­vétel egy látvá­nyos előa­dáson, ahol Mexikó története eleve­nedik meg az indi­ánok labda­já­té­kaitól kezdve a spanyol hódí­táson keresztül a spanyolok és az indiánok keve­re­dé­séig. Az elő­adás második része egy fe­lejt­he­tet­len bemu­ta­tója a mexikói népvi­se­le­teknek, népze­néknek és néptán­coknak.
A fakultatív program ára: kb. 129 USD belépődíjjal együtt (a helyszínen fize­tendő) – garantált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár valamivel több a magasabb transz­fer­költség miatt.

13. nap: Cancún, Tulum
Pihenés a karibi tengerparton.
Fakultatív program: Tulum
Félnapos kirándulás Tulum maya romvá­rosába. A romok igazi vonz­erejét azok fekvése adja. A legé­pebben meg­maradt épü­let­együt­tes (az El Castillo) egy, a Karib-tenger fölé emel­kedő 25 méter magas sziklán talál­ható.
A fakultatív program ára: kb. 55 USD belépő­díjjal együtt (a helyszínen fizetendő) – garantált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár valamivel több a magasabb transz­ferköltség miatt.

14. nap: Cancún
Délelőtt szabad program, majd transzfer a cancúni repülőtérre, elutazás egy nyugat-európai átszállással Buda­pest­re.

15. nap:
Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

Megjegyzés

Utazás
A Budapest – Mexikóváros / Cancún – Budapest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülőjáratokkal, Mexikóban légkondicionált autóbusszal.
Megjegyzés: Ezekhez a csoportokhoz sikerült olyan repülőjegyet foglalnunk, amivel a cso­port­nak Cancúnból nem kell visszarepülni Mexi­kó­vá­rosba, hanem közvetlenül repülhet Nyugat-Európába, majd onnan Buda­pest­re. A Cancún és Nyugat-Európa közötti közvetlen járat előnyei többek között az eggyel kevesebb átszállás hazaútban, valamint a kb. 3,5 órával kevesebb összes repülési idő, amely által a csoport a hazautazás napján jó 4 órával több időt tud Cancúnban eltölteni.

Szállás
„A” jelű csoport: 6 éjszaka (Mexikóvárosban és Cancúnban) 4 csil­la­gos, 7 éjszaka 3 csil­la­gos szintű szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban. (Ennek a csoportnak Cancúnban egy városi szállodát foglaltunk, amely nem ten­ger­par­ti, de van szabadtéri medencéje, illetve a ten­ger­par­ti strandok tömegközlekedéssel könnyen elérhetőek, és igény esetén esetleg a szálloda kisbusza is a vendégek ren­del­ke­zé­sére áll.)
„B” jelű csoportok: 13 éjszaka átlagosan 4 csil­la­gos szintű szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Ellátás
Félpanzió – 13 büfé- vagy amerikai reggeli, 12 főétkezés (vacsora vagy ebéd a 2. naptól a 13. napig – napi egy főétkezés).

Megjegyzések:
Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igénylik az utasok.
Az utolsó három éjszakai szállás a „B” jelű csoportoknál all inclusive rendszerű, a napi háromszori étkezés mellett a korlátlan ital­fo­gyasz­tás is benne van az árban.

A részvételi díj tartalmazzaa repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 13 éjszakai szállást a fent megadott étkezésekkel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi idegenvezető és a magyar idegenvezető költségeit.

AJÁNLATKÉRÉS / FÉRŐHELY LEKÉRÉS

Kedves Leendő Utasunk!

Kérjük, CSAK abban az esetben küldje el a lenti adatlapot, ha már foglalni is szeretne utazást. Ha csak tájékoztató árak érdeklik, kérjük informálódjon a weboldalunkon lévő árakból. Folyamatosan tesszük fel a 2024-et.

Köszönjük!