Körutazás - Nagy ÍRORSZÁGI körutazás

Általános leírás:

ELLÁTÁS: félpanzió

1. nap: Dublin
Elutazás Ferihegyről Dublinba közvetlen járattal. Ér­ke­zés az esti órákban, transzfer a szállodához (2 éj).

2. nap: Glendalough, Powerscourt park, Dublin
Kirándulás a Dublintól délre fekvő Wicklow megyébe. Utazás a gyönyörű fekvésű Glendalough-ba, ahol egy VI. századi kora keresztény kolostortelepülés romjai láthatóak. A Szt. Kevin által ala­pított kolos­tor a korai közép­korban Európa egyik legis­mer­tebb egyházi és okta­tási köz­pontja volt. Ezután a Powerscourt parkot nézzük meg (Íror­szág leg­szebb kas­tély­park­jának tart­ják), majd vissza­uta­zás Dublinba, láto­gatás a Guinness sör­főzde múze­umában.

3. nap: Dublin, Monasterboice, Belfast
Délelőtt vá­ros­né­zés Írország han­gu­la­tos fő­vá­ro­sában (O'Connell utca, Georgiánus negyed, Szent Patrik-kated­rális, Szent­há­romság kollé­gium a Kells-i könyv­vel, mely a korai keresz­ténység leg­szebb műal­ko­tásai közé tartozik stb.).
To­vább­uta­zás Észak-Íror­szág irá­nyába. Útközben láto­gatás Monasterboice-ban, Íror­szág egyik legér­de­ke­sebb kora keresz­tény emlék­he­lyénél, melynek leg­na­gyobb kincse a két hatal­mas, bib­liai jele­ne­tekkel tele­fa­ragott óír kereszt. Délután is­mer­ke­dés Bel­fast­tal, Észak-Írország fő­vá­rosával. Szállás Belfast­ban vagy kör­nyé­kén (1 éj).

4. nap: Antrim tengerpartja, függőhíd, Giant's Causeway (Óriás útja), Dunluce vára
Utazás Antrim megyében, az Ír-sziget egyik legszebb ten­ger­partja men­tén. Pihenő a roman­tikus Carrick-a-Rede kötél­hídnál, mely a száraz­földet egy kis szik­la­szi­gettel köti össze (tér­iszo­nyo­soknak az át­ke­lés nem ajánlott). To­vább­uta­zás Észak-Írország világ­hírű termé­szeti lát­vá­nyos­sá­gához, az Óriás útjának nevezett, tengerbe futó bazalt­osz­lo­pokhoz (közel 40.000 sok­szög alakú oszlop). A követ­kező prog­ramunk a tenger feletti szik­lán egyen­sú­lyozó Dunluce vár látvá­nyos romja­inak meg­te­kin­té­se. Szállás Derry-ben vagy Letterkenny-ben (1 éj).

5. nap: Derry, Grianan of Aileach, Ulster Múzeum és Skanzen, Donegal vára, Sligo
Derry történelmi városközpontjának meg­te­kin­té­se, majd a Grianan of Aileach meg­te­kin­té­se következik. A hatalmas, kerek alaprajzú kőépítményből (amely az ősi időkben való­szí­nű­leg templomként működött) csodaszép pano­ráma nyílik a környező ír tájra.
Ezután látogatás az Ulster Múzeumban. A XVIII. és XIX. században a nagy szegénység miatt több száz­ezer ír ván­do­rolt ki Ame­ri­kába erről a vidékről. A skan­zen az ő törté­ne­tüket ele­ve­níti fel lát­vá­nyosan bemu­tatva az akkori írek minden­nap­jait, a kiván­dorlók viszon­tag­ságos útját, vala­mint bepil­lantást enged az Újvi­lágba emigrált emberek ottani életébe.
Délután búcsú Észak-Írországtól, átkelés az Ír Köz­tár­sa­ságba, majd láto­gatás Donegal városka XV. században épült várában. To­vább­uta­zás a pezsgő utcáiról híres Sligóba, itt rövid séta, majd a szálloda szobáinak elfoglalása (1 éj).

6. nap: Westport, Connemara, Kylemore-apátság, Galway
Utazás Írország nyugati tenger­part­jára. Séta Westport váro­sában, majd utunkat a Connemara nevű festői vidéken keresz­tül fo­tat­juk (ír vad­nyugat). Íror­szág legszebb tájai közé tar­tozik ez a terület, melynek jel­lem­zői a kisebb-nagyobb hegyek, a gyors­folyású folyók, a szép tavak, a csendes, homokos ten­ger­öb­lök, a birka­nyájak, a kőfalak, az apró farmok, a nád­te­tős házak. Láto­gatás a Pollacappul-tó part­ján ro­man­tikus kör­nye­zetben felé­pített Kylemore-apát­ság­ban. Innen Írország egyik legiz­gal­ma­sabb váro­sá­ba, Gal­way-be utazunk. A közös séta után a szál­lodai szo­bák elfoglalása Galway-ben vagy kör­nyé­kén. (1 éj).

7. nap: Burren, Moher sziklái, Bunratty (vár, skanzen)
Utazás egy különös karsztvidéken keresztül (Burren). Hold­béli táj ez érde­kes kő­alak­za­tokkal és meg­döb­ben­tően vál­to­zatos növény­vi­lággal (2000 féle ritka növényfaj, köztük sark­vi­déki, alpesi és szub­tró­pusi növények, virágok). A követ­kező prog­ramunk Íror­szág talán leg­nagy­sze­rűbb ter­mé­szeti lát­vá­nyos­sága: Moher sziklái. Ez egy 8 km hosszú, majd­nem füg­gő­leges szik­la­fal, mely 200 méter maga­san tor­nyo­sul az Atlanti-óceán fölé. Délu­tán láto­gatás a Limerick mel­letti Bunratty-vár­kas­télyban. Lehe­tőség a mellette talál­ható szabad­téri nép­rajzi múze­um (skanzen) meg­te­kin­té­sé­re is, ahol íze­lítőt kapunk abból, hogy milyen volt az élet Íror­szágban az elmúlt évszá­za­dokban. Szállás Killarney-ben vagy Kenmare-ban (július 6-i csoport) – 2 éj.

8. nap: Muckross-kastély, Kerry-gyűrű
Délelőtt a Muckross-kastély és látványos parkjának meg­te­kin­té­se a Killarney környéki tóvidéken, majd kirán­dulás a Kerry-gyűrűn, mely Íror­szág dél­nyu­gati par­tvi­dé­kének egy nagy fél­szi­getét járja körül, és a Brit-szigetek egyik legszebb pano­rá­ma­út­jának szá­mít. A hegyek, völ­gyek, tavak és a vad­re­gé­nyes ten­ger­part hatását fokozza a dús vege­táció, mely a Golf-áramlás rend­kívül erős hatá­sának köszön­hető.

9. nap: Kinsale, Midleton (Ír Whiskey Múzeuma), Cobh, Cork
Utazás Írország egyik legbájosabb kisvárosába, a ten­ger­parti Kinsale-be (medi­terrán han­gulat, zeg­zugos utcács­kák). A követ­kező prog­ramunk a Cork melletti Midleton­ban az Ír Whiskey Múze­umának meg­te­kin­té­se, ahol egy audio­vizuális show kere­tében mutat­ják be a turis­táknak az ír whiskey törté­netét és készí­tésének módját. Termé­sze­tesen kós­to­ló is tar­tozik a prog­ramhoz. Délután is­mer­ke­dés Cobh városával (lát­ványos kated­rális). Cobh kikö­tője volt az Atlanti-óceánon átkelő hajóknak az utolsó megál­lója (3 millió ír innen vándo­rolt ki Ame­ri­kába és a Titanic is innen indult utolsó útjára). Érkezés Corkba, Íror­szág második leg­na­gyobb városába késő délután. Corkot kul­tu­rális pezs­gése teszi igazán von­zóvá. Is­mer­ke­dés a han­gu­la­tos, siká­toros bel­várossal, majd a szállodai szobák elfog­lalása (1 éj).

10. nap: Cashel sziklája, Kilkenny, Dublin
Utazás Cashel szik­lá­jához, Íror­szág Akro­po­liszához. A 60 m magas sziklán talál­ható épü­let­együt­tes 1000 évvel ezelőtt királyi szék­hely volt. Mára a nagy­szerű romok maradtak meg (kerek torony, kated­rális, Cormac-kápolna, érseki palota, Szt. Patrik keresztje). To­vább­uta­zás Kilkenny-be, amely Írország legin­kább közép­kori hangu­latot árasztó városa. Vá­ros­né­zés, majd elutazás Dublinba. Szállás egy város­központi szál­lo­dá­ban (1 éj). Esti séta az ír fővárosban.

11. nap: Dublin
Délelőtt szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség a dublini vá­ros­né­zés folytatására, majd transzfer a repülőtérre. Elutazás Dublinból Budapestre, ér­ke­zés az esti órákban.

Megjegyzés

Utazás
Repülőgéppel Budapesttől Dublinig és vissza közvetlen járattal. Írországban jó minőségű, kor­szerű autóbusszal.

Szállás
10 éjszaka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Ellátás
Félpanzió (bőséges ír reggeli, vacsora).

Időpontok és részvételi díjak
2014. jún. 1-11.: 358.500 Ft + reptéri ill.
2014. júl. 6-16.: 384.000 Ft + reptéri ill.
2014. aug. 3-13.: 389.500 Ft + reptéri ill.
A reptéri illeték 32.900 Ft (fix összeg).

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást fél­pan­zió­val, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tar­tal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

AJÁNLATKÉRÉS / FÉRŐHELY LEKÉRÉS

Kedves Leendő Utasunk!

Kérjük, CSAK abban az esetben küldje el a lenti adatlapot, ha már foglalni is szeretne utazást. Ha csak tájékoztató árak érdeklik, kérjük informálódjon a weboldalunkon lévő árakból. Folyamatosan tesszük fel a 2024-et.

Köszönjük!