Körutazás - Nagy PERUI körutazás

Általános leírás:

ELLÁTÁS: félpanzió

Programleírás:
1. nap: Lima
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Limába, Peru fővárosába. Érkezés helyi idő szerint az esti órákban, transzfer a szállodába (1 éj). Szállásunk Lima legelőkelőbb negyedében, Mira­flo­res-ban található.

2. nap: Paracas Nemzeti Park, Ballestas-szigetek
Elutazás Limából autóbusszal a Csendes-óceán part­vonala mentén déli irányba, a Paracas Nemzeti Parkba. Hajókirándulás a Ballestas-szigetekhez, ahol ping­vinek, fókák és tengeri madarak ezre­iben gyö­nyör­köd­he­tünk, szeren­csés esetben delfinek is előbuk­kan­hatnak (ez Peru első számú tengeri állat­világot bemutató helye).
Délután to­vább­uta­zás az Andok lábai mentén Naz­cá­ba, szállás (1 éj).

3. nap: Nazca-vonalak, Pánamerikai országút
A titokzatos Nazca-vonalak eredetét a tudósoknak a mai napig nem sikerült tisztázni. A sivatagba rajzolt óriási geometriai alakzatok közül a leg­na­gyobbak (pl. a kondor, a pelikán vagy a hüllő) több mint 100 méteresek. A Páname­rikai országút melletti kilá­tó­to­ronyból 3 alakzat látszik vala­mennyire, de igazából a vonalak a leve­gőből tanul­má­nyoz­hatóak.
Fakultatív program: Repülés kisgépekkel a Nazca-vonalak fölé Nazca város repülőteréről.
A fakultatív program ára: 31.400 Ft (garantált in­du­lás).
Délután utazás nagyrészt sivatagi tájakon keresztül déli irányba a világ egyik leg­hí­re­sebb útvo­nalán, a Páname­rikai ország­úton, amely az ame­rikai konti­nen­sen talál­ható országok több­ségét össze­köti. Útközben többször keresz­tezünk termé­keny folyó­völ­gyeket, ame­lyeket az Andok vízgyűjtő terü­le­teiről eredő folyók táp­lálnak (fotó­szünetek). Érkezés Arequipába, Peru második leg­na­gyobb városába éjfél körül, majd a szállodai szobák elfog­lalása (2 éj).
Megjegyzés: a húsvéti ünnepek miatt az arequipai Szent Katalin kolostor nagy­pén­teken zárva lesz, és az erede­tileg tervezett program szerinti láto­gatás erre a napra esett volna. A kolostor meglá­to­ga­tását úgy tudtuk megol­dani, hogy a csoport a szoká­sosnál egy nappal előbb elindul Nazcából, így ott csak 1, míg Arequipában 2 éjszakát tölt majd. Ezért várható ezen a napon késői érkezés, viszont a 2 éjsza­kás arequipai tartóz­ko­dásnak nagy előnye, hogy utasa­inknak még több idejük lesz akkli­ma­ti­zálódni a 3000 m feletti terü­letekre való megér­kezés előtt.

4. nap: Arequipa
Arequipa, az örök tavasz városa közel 6000 méteres hegyek lábainál fekszik. A város nagy ne­ve­zetes­sé­ge a Szt. Katalin kolostor, Dél-Amerika egyik leg­je­len­tő­sebb gyar­mati korból származó emléke. A hatalmas (100 m x 200 m) terü­leten fekvő, magas falak­kal körbe­vett épü­let­együt­tes valóságos város a város­ban, amely­nek meg­te­kin­té­se a turisták szá­mára egy­fajta idő­uta­zással ér fel.
Ezután a város egyéb ne­ve­zetes­sé­geivel ismer­kedik a csoport: kated­rális, mo­nu­men­tá­lis főtér, Jezsuita templom (melynek egyik kápol­nája olyan szép, hogy Arequipa Sixtusi kápol­nájának nevezik), Carmen Alto kilá­tópont stb.
Egy rövid sziesz­tát köve­tően uta­saink a követ­kező délutáni prog­ra­mokon vehetnek részt: egy helyi üzemben is­mer­ke­dés az alpaka gyap­jából készült textíliák előállí­tá­sával (az alpaka rend­kívül finom gyapjáról híres dél-amerikai teve­fajta), majd egy tipikus helyi piacon utasaink ízelítőt kaphatnak a perui zöldség- és gyümölcs­félék sokszí­nű­sé­géből, vége­zetül az arequipai Santuarios Andinos múze­umba láto­gatunk el (a múzeum fő látni­valói az Andokban felfe­de­zett, és napja­inkig igen jó álla­potban meg­maradt múmiák).

5. nap: Arequipa, Puno
Délelőtt sza­bad­idő, majd utazás az Arequipát Pu­nó­val össze­kötő ország­úton. Az Andok hegy­ségen át vezető vad­re­gé­nyes országút áthalad egy 4000 méter feletti hágón is (fotó­szünet). Szállás a Titicaca-tó partján fekvő Puno városában (1 éj)

6. nap: Titicaca-tó, úszó szigetek, Bolívia
Félnapos hajókirándulás a világ leg­ma­ga­sabban (3820 méteren) fekvő hajóz­ható taván, a Titicaca-tavon. Láto­gatás a nádból készült úszó szige­teken, is­mer­ke­dés az ott élő indi­ánok éle­tével. Fő tevé­keny­ségük a halászat, illetve az ajándék­tárgyak készí­tése, melyeket a turis­táknak árulnak.
Délután utazás autó­busszal a szom­szé­dos Bolí­viába, szállás a fővárosban, La Pazban (2 éj).

7. nap: Tiwanaku, La Paz
Délelőtt látogatás a La Paz környéki Tiwanaku rom­vá­rosban, mely az egyik leg­je­len­tő­sebb inkák előtti dél-amerikai civi­li­záció fővá­rosa volt. Délután vá­ros­né­zés La Pazban: indián piac, varázs­szerek piaca, ferences temp­lom, kated­rális, parla­ment, Hold völgye stb.

8. nap: Katamarán a Titicaca-tavon, Napsziget, Puno
Transzfer Chua kikötőjébe, onnan hajózás kata­ma­ránon a Titicaca-tavon. Bolívi­ához tartozik a tó leg­ér­de­ke­sebb szigete, a Nap­sziget, amely egy ősi le­gen­da szerint az Inka Biro­dalom szülő­helye. Láto­gatás a szigeten: inka kori emlékek, nádhajó-ké­szí­tés bemu­tatója, kézműves központ, is­mer­ke­dés a külön­böző láma­fé­lékkel stb.
Kora délután érkezés Copacabana kikö­tőjébe, át­ke­lés Peruba, majd to­vább­uta­zás a punói szállo­dá­ba (1 éj).

9. nap: Sillustani, Andahuaylillas
Egész napos utazás autóbusszal Punóból Cuzcóba az Andok fenn­síkon keresztül. Első prog­ramunk Sillustani meg­te­kin­té­se. A közeli Umayo-tó partján álló ősi, kerek alap­rajzú temet­kezési épít­mé­nyek Peru legfon­to­sabb törté­nelem előtti korból származó emlékei közé tartoz­nak. A követ­kező megállónk: Andahuaylillas (bájos andesi falu, temp­lomában gyönyörű fest­mények). Szállás Cuzcóban (3 éj).

10. nap: Machu Picchu (vistadome vonattal)
Egész napos kirán­dulás pano­ráma­tetős vonattal Földünk talán leglát­vá­nyosabb romvá­ro­sába. A vonat gyönyörű andesi tájakon halad keresztül. A végállo­mástól, a dzsun­gelben fekvő Aguas Calientes-ből kisbu­szokkal viszik a turis­tákat a 400 méterrel feljebb lévő rom­te­rület bejá­ra­tához. A vad­re­gé­nyes hegy­csúcsok, a mélyen alattuk kanyargó Urubamba folyó, a buja növényzet és a titok­zatos inka romok látványa minden perui köru­tazás csúcs­pontját jelentik.

11. nap: Szent Völgy, Pisac, Cuzco
Délelőtt kirándulás az Andok egy kanyon­szerű völ­gyébe, ahol az inkák szent folyója, az Urubamba folyik. A folyó­parti Pisac faluban láto­gatás a híres indián piacon (kü­lön­le­ges élmény). Vissza­útban Cuzcóba rövid is­mer­ke­dés néhány inka kori rommal: Tambo Machay (egy forrás fölé emelt kulti­kus épít­mény); Puka Pukara (a vörös erőd); Sacsayhuamán (cita­della Cuzco felett óriási építő­kö­vekből).
Cuzco az egykori Inka Biro­dalom fővárosa volt. Manapság Dél-Amerika mű­em­lé­kek­ben leg­gaz­da­gabb városának tartják, mely az inka kori emlé­keken kívül tele van a gyarmati korból szár­mazó han­gu­la­tos épü­le­tekkel. A vá­ros­né­zés fény­pont­jait a műkin­csekkel teli kated­rális és az inkák egykori Naptemp­lomának meg­te­kin­té­se jelentik.

12. nap: Lima, Trujillo
Transzfer Cuzco repülőterére, majd elutazás Limába. Megér­kezés után vá­ros­né­zés Peru közel 10 milliós metro­po­liszában. Megis­mer­ke­dünk a város két elő­kelő negye­dével (San Isidro és Miraflores negyedek), majd láto­gatást teszünk a híres Arany­mú­ze­umban, ahol a spanyol hódítás előtti idő­szak nagyon fejlett arany­mű­ves­sé­gének alko­tá­sait mutatják be. Ezen kívül kerá­miák, régé­szeti textí­liák, múmiák és fegy­verek is látha­tóak. A késő délu­táni órákban transzfer a repülő­térre, majd to­vább­uta­zás Trujillóba, szállás (2 éj).

13. nap: Chan Chan, Huanchaco, Holdtemplom, Trujillo
Egész napos ba­ran­go­lás Trujillóban és kör­nyé­kén. Első programunk: Chan Chan, a világ leg­na­gyobb vályogból készült rom­vá­ro­sának meg­te­kin­té­se (UNESCO vi­lág­örök­ség). A 20 négy­zet­ki­lo­méter terü­letű város a Chimu Biro­dalom fővá­rosa volt, az inkák 1470-ben foglal­ták el. Néhány évtizede egy részét rekonst­ruál­ták. A déli órákban ebéd és séta egy han­gu­la­tos óceán­parti halász­faluban, Huanchacóban. A falu nagy látvá­nyos­ságát a helyi nádból készült egy­sze­mé­lyes halász­csó­nakok jelentik (a halászok bemu­tatót is tartanak).
Észak-perui kirán­du­lásunk foly­ta­tá­sa­ként a 290x210 méter alap­te­rü­letű Hold­temp­lomot nézzük meg, mely több mint 1000 éve 50 millió vályog­tég­lából épült (értékes falfest­mények). Ezután Trujillo bájos óvá­ro­sá­val ismer­kedünk, mely tele van gyönyörű, a gyar­ma­ti korból származó épüle­tekkel. Főtere sokak szerint Peru legszebb tere.

14. nap: Sipán, Amerika Tutankhamonja
Utazás a Pánamerikai országúton Peru legé­szakibb nagy­vá­ro­sába, Chiclayóba. A közeli Sipán falu mel­lett, egy ősi vályog­pi­ra­misban fedezték fel 1987-ben egy moche uralkodó érin­tetlen sírját. Ezt a világ régészei a XX. század második leg­je­len­tő­sebb felfe­de­zé­sének tartják az egyip­tomi Tutankhamon fáraó sírjának felfe­dezése után. Az ásatási terület és a rekonst­rukciók megte­kin­tését követően Lambayeque városában meglá­to­gatjuk a 2002-ben meg­nyílt szu­per­modern múze­umot, mely a síregyüt­tesből elő­került temérdek kincset mutatja be rend­kívül látvá­nyos módon (sokan Dél-Amerika legjobb múze­umának tartják).
Ezután transzfer Chiclayo repülő­terére, elutazás Limába, transzfer a szállodába (1 éj).

15. nap: Lima
Délelőtt a limai vá­ros­né­zés foly­ta­tá­sa­ként a gyarmati korból származó szép óvárost nézzük meg: mo­nu­men­tá­lis főtér, kated­rális (Pizarro sír­ká­pol­ná­jával), városháza, Ferences kolostor a kata­kom­bákkal stb., majd a Régé­szeti és Antro­po­lógiai Múzeum megte­kin­té­sével búcsúzunk Perutól. A múzeum nagy­szerű össze­fog­la­lását adja a Peruban látot­taknak, kiváló leletek, makettek és illuszt­rációk segít­ségével.
Késő délután transz­fer a repülő­térre, elutazás egy nyugat-európai átszál­lással Buda­pest­re.

16. nap:
Érkezés Ferihegyre a kora esti órákban.

Megjegyzés

Utazás
A Budapest – Lima / Cuzco – Lima – Trujillo / Chiclayo – Lima – Budapest út­vo­na­lon me­net­rend szerinti repülőjáratokkal, Peruban lég­kon­dicio­nált autóbusszal, a Machu Picchu­hoz vonattal, Bolíviából Peruba kata­marán­on. (Megjegyzés: Cuzcóban a turistákat maximum 32-35 fős kisbuszokkal szállítják. Ezek ál­ta­lá­ban nem légkondicionáltak, de a nagy ma­gas­ság miatti alacsonyabb hőmérsékletek kö­vet­kez­té­ben erre többnyire nincs is szükség.)

Szállás
11 éjszaka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 1 éj (Naz­cában) jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2 éj (La Paz­ban) 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, für­dő­szo­bás szobákban.

Ellátás
Félpanzió – 14 büféreggeli, 14 főétkezés (va­cso­ra vagy ebéd a 2. naptól a 15. napig – napi egy főétkezés).
Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben va­cso­ra, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igény­lik az utasok. A repülőjáraton a Limába ér­ke­zés előtt szolgálnak fel vacsorát. Ugyan­akkor a Limából való hazautazás napján még egy ebédet biztosítunk utasainknak.

A részvételi díj tartalmazzaa repülőjegyeket (beleértve a 3 belső járatot is), a helyi autó­buszt, a vonatjegyet a Machu Picchuhoz, a hajó­je­gye­ket a Titicaca-tavon, a 14 éjszakai szál­lást reggelivel, a 14 főétkezést, a cso­mag­hor­dást, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi ide­gen­ve­ze­tők és a magyar ide­gen­ve­ze­tő költségeit.

AJÁNLATKÉRÉS / FÉRŐHELY LEKÉRÉS

Kedves Leendő Utasunk!

Kérjük, CSAK abban az esetben küldje el a lenti adatlapot, ha már foglalni is szeretne utazást. Ha csak tájékoztató árak érdeklik, kérjük informálódjon a weboldalunkon lévő árakból. Folyamatosan tesszük fel a 2024-et.

Köszönjük!