Körutazás - PERU - az inkák öröksége

Általános leírás:

ELLÁTÁS: félpanzió

Programleírás
1. nap: Lima
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai átszál­lás­sal Limába, Peru fővá­rosába. Érkezés helyi idő szerint az esti órákban, transzfer a szál­lodába (1 éj). Szállásunk Lima legelő­kelőbb negye­dében, Mira­flo­res-ban található.

2. nap: Paracas Nemzeti Park, Ballestas-szigetek
Elutazás Limából autóbusszal a Csendes-óceán part­vonala mentén déli irányba, a Paracas Nemzeti Park­ba. Hajó­kirán­dulás a Ballestas-szigetekhez, ahol ping­vinek, fókák és tengeri madarak ezre­iben gyö­nyör­köd­he­tünk, sze­ren­csés esetben delfinek is előbuk­kan­hatnak (ez Peru első számú tengeri állat­világot bemutató helye).
Délután to­vább­uta­zás az Andok lábai mentén Naz­cá­ba, szállás (2 éj).

3. nap: Nazca-vonalak, Cantalloci vízvezetékek
A titokzatos Nazca-vonalak eredetét a tudó­soknak a mai napig nem sikerült tisztázni. A sivatagba rajzolt óriási geo­metriai alak­zatok közül a leg­na­gyobbak (pl. a kondor, a pelikán vagy a hüllő) több mint 100 méteresek. A Pánamerikai országút melletti kilátó­to­ronyból 3 alakzat látszik vala­mennyire, de igazából a vonalak a leve­gőből tanul­má­nyozhatóak.
Fakultatív program: Repülés kisgépekkel a Nazca-vonalak fölé Nazca város repülő­teréről.
A fakultatív program ára: 31.400 Ft (garantált in­du­lás).
Délután le­he­tő­ség a Cantalloc melletti föld alatti víz­ve­zetékek meg­te­kin­té­sé­re. Ezt az érdekes, föld alatti csator­nákból álló rend­szert és a hozzájuk tartozó kör alakú kőépít­ményeket (kutakat) egykoron a nazcák építették véde­kezésül a sivatagi éghajlat miatti ál­lan­dó vízhiány ellen.

4. nap: Pánamerikai országút
Utazás nagyrészt sivatagi tájakon keresztül déli irányba a világ egyik leghíresebb útvo­nalán, a Pána­merikai ország­úton, amely az ameri­kai konti­nensen található országok több­ségét összeköti. Útközben többször keresz­tezünk termékeny folyó­völ­gyeket, ame­lyeket az Andok vízgyűjtő terü­le­teiről eredő folyók táp­lálnak (fotó­szünetek). Érkezés Arequipába, Peru második leg­na­gyobb városába, majd a szállodai szobák elfog­lalása (1 éj).

5. nap: Arequipa
Arequipa, az örök tavasz városa közel 6000 méteres hegyek lába­inál fekszik. A város nagy ne­ve­zetes­sé­ge a Szt. Katalin kolostor, Dél-Amerika egyik leg­je­len­tő­sebb gyarmati korból származó emléke. A hatalmas (100 m x 200 m) területen fekvő, magas falakkal körbevett épü­let­együt­tes valóságos város a vá­ros­ban, amelynek meg­te­kin­té­se a turisták szá­má­ra egyfajta időuta­zással ér fel.
Ezután a város egyéb ne­ve­zetes­sé­geivel ismerkedik a csoport: katedrális, mo­nu­men­tá­lis főtér, Jezsuita templom (melynek egyik kápolnája olyan szép, hogy Arequipa Sixtusi kápolnájának nevezik), Carmen Alto kilá­tópont stb.
Délután utazás az Arequipát Punóval össze­kötő ország­úton. Az Andok hegységen át vezető vad­re­gé­nyes or­szág­út áthalad egy 4000 méter feletti hágón is (fotó­szünet). Szállás a Titicaca-tó partján fekvő Puno városában (2 éj).

6. nap: Titicaca-tó, úszó szigetek, Sillustani, Puno
Félnapos hajókirándulás a világ leg­ma­ga­sabban (3820 méteren) fekvő hajóz­ható taván, a Titicaca-tavon. Látogatás a nádból készült úszó szigeteken, is­mer­ke­dés az ott élő indiánok életével. Fő tevékeny­ségük a halászat, illetve az ajándék­tárgyak készí­tése, melyeket a turis­táknak árulnak.
A délutáni prog­ramunk Sillustani meg­te­kin­té­se. A közeli Umayo-tó partján álló ősi, kerek alaprajzú temet­kezési épít­mények Peru legfontosabb törté­nelem előtti korból származó emlékei közé tartoznak.

7. nap: Raqchi, Andahuaylillas
Egész napos utazás autóbusszal Punóból Cuzcóba az Andok fennsíkon keresztül. Útközben a következő ne­ve­zetes­sé­geket tekintjük meg: Raqchi (egy nagy inka város romjai), Andahuaylillas (bájos andesi falu, templo­mában gyönyörű fest­mények). Szállás Cuz­có­ban (3 éj).

8. nap: Machu Picchu (vistadome vonattal)
Egész napos kirándulás pano­ráma­tetős vonattal Földünk talán leglát­vá­nyosabb romvá­rosába. A vonat gyönyörű andesi tájakon halad keresztül. A végállo­mástól, a dzsungelben fekvő Aguas Calientes-ből kisbu­szokkal viszik a turistákat a 400 méterrel feljebb lévő romte­rület bejá­ratához. A vad­re­gé­nyes hegy­csúcsok, a mélyen alattuk kanyargó folyó, a buja növényzet és a titok­zatos inka romok látványa minden perui körutazás csúcs­pontját jelentik.

9. nap: Szent Völgy, Pisac, Cuzco
Délelőtt kirándulás az Andok egy kanyon­szerű völgyébe, ahol az inkák szent folyója, az Urubamba folyik. A folyó­parti Pisac faluban látogatás a híres indián piacon (kü­lön­le­ges élmény). Vissza­útban Cuzcóba rövid is­mer­ke­dés néhány inka kori rommal: Tambo Machay (egy forrás fölé emelt kultikus épít­mény); Puka Pukara (a vörös erőd); Sacsayhuamán (citadella Cuzco felett óriási építő­kövekből).
Cuzco az egykori Inka Biro­dalom fővárosa volt. Manapság Dél-Amerika mű­em­lé­kek­ben leg­gaz­da­gabb váro­sának tartják, mely az inka kori emlé­keken kívül tele van a gyarmati korból származó han­gu­la­tos épüle­tekkel. A vá­ros­né­zés fény­pontjait a mű­kin­csek­kel teli kated­rális és az inkák egykori Naptemp­lomának meg­te­kin­té­se jelentik.

10. nap: Lima
Transzfer Cuzco repülőterére, elutazás Limába. Vá­ros­né­zés Peru közel 10 milliós metro­po­liszában. Először a gyarmati korból származó szép óvárost nézzük meg: mo­nu­men­tá­lis főtér, katedrális (Pizarro sírká­polnájával), városháza, Ferences kolostor a katakom­bákkal stb., majd a város két előkelő negye­dével ismer­kedünk (San Isidro és Miraflores negyedek).
Befejezésül láto­gatást teszünk a híres Aranymú­zeumban, ahol a spanyol hódítás előtti időszak nagyon fejlett arany­mű­ves­ségének alko­tásait mutat­ják be. Ezen kívül kerámiák, régészeti textíliák, múmiák és fegyverek is láthatóak. Szállás Limában (1 éj).

11. nap: Lima
Délelőtt sza­bad­idő Limában, majd a Régészeti és Antro­po­lógiai Múzeum megte­kin­tésével búcsúzunk Perutól. A múzeum nagyszerű össze­fog­lalását adja a Peruban látot­taknak, kiváló leletek, makettek és illuszt­rációk segítségével.
Késő délután transzfer a repülőtérre, elutazás egy nyugat-európai átszállással Buda­pest­re.

12. nap:
Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban (márciusi csoport), vagy a kora esti órákban (áprilisi és májusi csoportok).

Megjegyzés

Utazás
A Budapest – Lima / Cuzco – Lima – Budapest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülőjáratokkal, Peruban légkondicionált autóbusszal, illetve a Machu Picchuhoz vonattal. (Megjegyzés: Cuz­có­ban a turistákat maximum 32-35 fős kis­bu­szok­kal szállítják. Ezek általában nem lég­kon­dicio­náltak, de a nagy magasság miatti alacsonyabb hőmérsékletek következtében erre több­nyire nincs is szükség.)

Szállás
8 éjszaka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 2 éjszaka (Nazcában) jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Ellátás
Félpanzió – 10 büféreggeli, 10 főétkezés (va­cso­ra vagy ebéd a 2. naptól a 11. napig – napi egy főétkezés).
Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben va­cso­ra, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igénylik az utasok. A repülőjáraton a Limába érkezés előtt szolgálnak fel vacsorát. Ugyan­ak­kor a Limából való hazautazás napján még egy ebédet biztosítunk utasainknak.

A részvételi díj tartalmazzaa repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autóbuszt, a vonatjegyet a Machu Picchuhoz, a 10 éjszakai szállást reggelivel, a 10 főétkezést, a cso­mag­hordást, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi idegenvezetők és a magyar ide­gen­ve­ze­tő költségeit.

AJÁNLATKÉRÉS / FÉRŐHELY LEKÉRÉS

Kedves Leendő Utasunk!

Kérjük, CSAK abban az esetben küldje el a lenti adatlapot, ha már foglalni is szeretne utazást. Ha csak tájékoztató árak érdeklik, kérjük informálódjon a weboldalunkon lévő árakból. Folyamatosan tesszük fel a 2024-et.

Köszönjük!