Körutazás - THAIFÖLD, a távol-kelet varázsa II.

 • THAIFÖLD, a távol-kelet varázsa II.
  Nagyít
  THAIFÖLD, a távol-kelet varázsa II.
 • THAIFÖLD, a távol-kelet varázsa II.
  Nagyít
  THAIFÖLD, a távol-kelet varázsa II.
 • THAIFÖLD, a távol-kelet varázsa II.
  Nagyít
  THAIFÖLD, a távol-kelet varázsa II.
 • THAIFÖLD, a távol-kelet varázsa II.
  Nagyít
  THAIFÖLD, a távol-kelet varázsa II.
 • THAIFÖLD, a távol-kelet varázsa II.
  Nagyít
  THAIFÖLD, a távol-kelet varázsa II.

Általános leírás:

ELLÁTÁS: reggeli

Programleírás:
1. nap:
Elutazás Ferihegyről egyszeri átszállással Bang­kokba.

2. nap: Bangkok
Megérkezés után transzfer a szállodába (3 éj). Pi­he­nés, szabad program.
Fakultatív program: Thai vacsora és klasszikus tán­cok
Vacsora egy tipikus thai étteremben jellegzetes thai­földi éte­lekkel, közben pedig látvá­nyos jelme­zekbe öl­tö­zött thai táncosok bemu­ta­tójában gyö­nyör­köd­he­tünk.
A fakultatív program ára: 5.700 Ft (garantált program).

3. nap: Bangkok
Thaiföld fővárosa sokarcúságával, trópusi fur­csa­sá­gai­val, fe­lejt­he­tet­len műem­lékeivel, egzo­ti­kumával óriá­si élmény az euró­paiak számára. A vá­ros­né­zés során meglá­to­gatjuk az Arany Buddha Temp­lomot (5 és fél tonnás arany Buddha-szoborral), a Fekvő Buddha Temp­lomot és kolostort (46 méter hosszú fekvő Buddha-szoborral). A vá­ros­né­zés fény­pontja a Királyi Palota pompás épü­let­együt­tese a Smaragd Buddha Temp­lomával és a szemet gyönyör­köd­tető Hajnal Temp­loma. Ebéd egy helyi étte­remben.
A kb. 6-7 órás vá­ros­né­zés során közel kétszer annyit látnak utasaink, mint a Bangkokban szokásos fél­na­pos (3-4 órás) város­néző progra­mokon.

4. nap: Damnern Saduak úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom
Szabad program Bangkokban, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszó­me­den­cé­jénél.
Fakultatív program: Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom
Autó­bu­szos kirán­dulás Bangkoktól nyu­gatra. Először a híres Damnern Saduak úszó piacot láto­gatjuk meg (a leg­na­gyobb úszó piac), majd to­vább­uta­zás a Kwai folyóhoz, a burmai határ köze­lébe (trópusi eső­erdő). A második világ­há­ború idején a japánok egy vasút­vo­nalat épít­tettek itt az angol, ausztrál és más nemze­ti­ségű hadi­fog­lya­ikkal. Az ember­telen körül­mé­nyek követ­kez­tében több mint 100.000 ember vesz­tette életét a dzsun­gelben. A világ­hírű híd meg­te­kin­té­se, majd láto­gatás a kato­na­te­me­tőben és az egykori fogoly­tábor helyén beren­dezett em­lék­mú­ze­umban. Vissza­útban pihenő Nakhon Pathomban, a világ leg­na­gyobb buddhista chedijénél.
A fakultatív program ára: 9.800 Ft (ebéddel) – garantált indulás.

5. nap: Bang Pa-In, Ayutthaya, Lopburi
Elutazás autóbusszal Bangkokból északi irányba, az ország belseje felé. Látogatás a XIX. század végén épült Bang Pa-In palo­ta­együt­tesben, mely a thai királyok nyári rezi­den­ciája volt (gyönyörű park). To­vább­uta­zás Ayutthayába (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a város évszá­za­dokon keresztül az egyik leg­je­len­tő­sebb ázsiai civi­lizáció központja volt, mígnem a burmaiak az 1760-as években kifosz­tották. A jó állapotban lévő romok a trópusi környe­zetben lenyű­göző hatást gyako­rolnak a turistákra (temp­lomok, kolos­torok, Buddha-szobrok, kiserődök stb.). Ebéd egy helyi étte­remben.
A következő megálló Lopburi, egy ugyancsak ősi város, ahol a khmer építő­mű­vészet számos remek­műve talál­ható. (Lopburi a thai uralom előtt a khmerek fővá­rosa volt.) A turisták körében talán legis­mertebb ne­ve­zetes­sé­ge az úgyne­vezett Majom templom, melyet valóban majmok laknak.
To­vább­uta­zás északi irányba végtelen rizsföl­deken keresztül. Szállás Phitsanulokban (1 éj).

6. nap: Phitsanulok, Sukhothai, Lampang
Phitsanulok fő szenzációja a Wat Mahathat, a Nan folyó partján talál­ható XIV. században épült templom. Itt talál­ható a zarán­dokok ezreit vonzó, gyógyító Chinnarat Buddha, az egyik legnép­sze­rűbb Buddha ábrázolás Thaiföldön. A templom meg­te­kin­té­se után láto­gatás Sukhothai romvá­rosába (UNESCO vi­lág­örök­ség). A XIII. században virágzó Sukhothai ki­rály­ság a thai törté­nelem első nagy korszaka volt. Az arany­korként emle­getett első független Thai Ki­rály­ság fővá­rosának marad­ványait tekint­hetjük meg, melyet a XX. század közepéig dzsungel borított. Ebéd egy helyi étte­remben, majd utazás északi irányba. Lampang köze­lében az egyik legszebbnek tartott észak-thai stílusú temp­lomot, a Phrathat Lumpang Luangot csodál­hatjuk meg. Ezután rövid vá­ros­né­zés Lampangban lovas szeke­rekkel, melyek még ma is igen kedvelt és haszná­latos közle­ke­dési eszköznek számí­tanak ebben a városban. Szállás Lam­pang­ban (1 éj).

7. nap: Phayao-tó, Aranyháromszög, hajózás a Mekong folyón, hegyi törzsek
Elutazás Lampangból az ország északi csücske felé, útközben megálló a han­gu­la­tos Phayao-tónál. Meg­ér­ke­zés a burmai határhoz Thaiföld legé­szakibb váro­sába, Mae Saiba a déli órákban. Ebéd egy helyi étte­remben, majd le­he­tő­ség vásárolni, vagy akár csak néze­lődni a határ menti piacon. A délu­tánt a        
híres Arany­három­szögben töltjük. Burma, Laosz és Thaiföld közös határ­vi­dékét hívják így, melynek falva­iban az ottlakók mákter­mesz­téssel és ópium elő­állí­tással foglal­koztak évszá­za­dokon keresztül. Hajó­kázás az országok közötti határt jelentő Mekong folyón. Késő délután néhány hegyi törzs, köztük a padongok (hosszú­nyakúak) életével ismer­ked­hetünk meg. A világtól teljesen elszi­getelve, a hegyek közt megbúvó kis falvakban az évszá­zadok során sajátos kultúrák alakultak ki.
Szállás Chiang Raiban (1 éj).

8. nap: Chiang Rai, Mae Kajan források, Chiang Mai
A Rong Khun templom meg­te­kin­té­se. A hófe­hérben pompázó templom egy thai kortárs festő­művész fantá­ziadús alko­tása. Ezt követően utazás Chiang Maiba, útközben pihenő a Mae Kajan forró vizes forrá­soknál. Ebéd egy helyi étte­remben. Chiang Mai Thaiföld második leg­na­gyobb városa, egyben az északi ország­rész fővá­rosa. Is­mer­ke­dés a híres észak-thai kézműves termékek készí­tésével: gyönyö­rűen díszített papír­ernyők, fafa­ragványok, selyemáruk… Szállás Chiang Maiban (1 éj).
Fakultatív program: Khantoke vacsora és észak-thai táncok bemutatója
A fakultatív program ára: 4.000 Ft (garantált program).

9. nap: Chiang Mai, Elefánt szafari, Orchidea farm
Látogatás egy elefánt farmon, ahol bemutatót lát­ha­tunk arról, hogy a helyiek milyen munkákra tudják használni az elefántok erejét a dzsun­gelben.
Fakultatív program: Elefánt szafari
Lehetőség egy kisebb túrát tenni elefánt­háton, majd ökör­fo­gattal közle­kedve ismer­ked­hetnek meg a láto­gatók a környék élővi­lágával. A program utolsó része­ként tuta­jozás a Mae Tang folyón.
A fakultatív program ára: 9.200 Ft (garantált indulás).
Ebéd egy helyi étte­remben, majd láto­gatás egy közeli orchidea farmon. Az észak-thaiföldi köru­tazás utolsó programja a Chiang Mai mellett egy domb­tetőn maga­sodó gyönyörű Wat Doi Suthep meg­te­kin­té­se, melyet az ország egyik legszen­tebb helyének tar­tanak.
Az esti órákban elutazás repülő­géppel Bangkokba, szál­lás (1 éj).

10. nap: Krokodil farm, Thaiföld skanzenje
Utazás Pattayára. Útközben látogatás a világ egyik leg­na­gyobb krokodil farmján, le­he­tő­ség a krokodil show meg­te­kin­té­sé­re is.
A következő programunk Thaiföld skanzenje, a világ egyik leg­na­gyobb szabad­téri múzeuma. Az ország minden részéből hoztak ide épüle­teket, illetve Thaiföld legtöbb híres épüle­tének másolatát is felé­pí­tették. A láto­gatók itt néhány óra alatt megis­mer­ked­hetnek szinte az egész ország építé­szeti kincse­ivel és népraj­zával. Szállás Pattaya mellett, ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (4 éj).

11. nap: Pattaya, Paradicsom-sziget
Szabad program Pattayán.
Pattaya nemcsak Thaiföldnek, de egész Ázsiának a leg­na­gyobb ten­ger­par­ti üdülő­helye. Egy kis ízelítő abból, amit a város kínál a turis­táknak: elegáns szállodák, kitűnő étter­mek, szórako­zóhelyek, olcsó piacok, légkon­dici­onált bevá­sár­ló­központok, spor­to­lási le­he­tő­ségek, rengeteg napfény, úszó­me­dencék, kirán­dulási le­he­tő­ségek stb.
Fakul­tatív program: Paradicsom-sziget
Egész napos kirán­dulás a Paradicsom-szigetre (Samet Island), stran­dolási le­he­tő­ség.
A fakultatív program ára: kb. 49 USD (ebéddel) – a helyszínen fizetendő, garantált indulás.
Fakultatív program: Alcazar show
Látványos revüműsor a híres transzvesztita együttes előa­dásában.
A fakultatív program ára: 4.800 Ft (garantált program).

12. nap: Pattaya, Nong Nooch trópusi kert, Mini Sziám
Félnapos kirándulás a Pattayától néhány kilométerre fekvő Nong Nooch trópusi kertbe, ahol a fe­lejt­he­tet­lenül szép vege­táción kívül elefánt show és thai folklór bemu­tató (táncok, thai kardozás, thai box stb.) is szóra­koztatja a láto­gatókat.
A késő délutáni órákban láto­gatás a Mini Sziámban. Ez egy han­gu­la­tos park, ahol Thaiföld híres épít­mé­nyei­nek makettjei látha­tóak Földünk leghí­resebb épüle­teinek kicsinyített másai mellett. Mivel késő dél­után érkezik ide a csoport, így a maketteket nap­pali fényben és esti dísz­ki­vi­lágításban is meg­cso­dál­hatják.

13. nap: Pattaya
Szabad program Pattayán.

14. nap:
Reggel transzfer a bangkoki repülőtérre, elutazás Thaiföldről. Érkezés Buda­pest­re az esti órákban.

Megjegyzés

Utazás
Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal Bangkokig és vissza, Thaiföldön lég­kon­dicio­nált autóbusszal. A 9. napon Chiang Maiból Bangkokba repülőgéppel.
A menetrend szerinti repülőjáratok Európa és a cél­állomás között nem tartanak félúton techni­kai szünetet üzemanyagfelvétel céljából. Eze­ken a nagyméretű gépeken általában jóval kényelmesebb ülések vannak, mint azon kis­gé­pek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re használnak az utazási irodák.

Szállás
12 éjszaka jó 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban (a szállo­dák­nak van saját szabadtéri úszó­me­den­cé­je, a szo­bák­ban légkondicionáló, műholdas tv, tele­fon, hű­tő­szek­rény vagy minibár áll utasaink ren­del­ke­zé­sére).

Ellátás
Büféreggeli, a 3., 5., 6., 7., 8. és 9. napon ebé­det is kapnak a csoportok / fakultatív vacsora.

A reptéri illeték jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazzaa repülőjegyeket (be­leértve Thaiföldön a belső járatot is), a transz­fe­reket, a helyi autó­bu­szos közlekedést, a fel­so­rolt progra­mo­kat a fakultatívok kivételével, a szük­sé­ges belé­pő­dí­ja­kat, a 12 éjszakai szál­lást, a reggelit, a 3., 5., 6., 7., 8., és 9. napon ebé­det is, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a magyar ide­gen­ve­ze­téstt a budapesti in­du­lás­tól a budapesti érkezésig és a helyi ide­gen­ve­ze­té­seke

AJÁNLATKÉRÉS / FÉRŐHELY LEKÉRÉS

Kedves Leendő Utasunk!

Kérjük, CSAK abban az esetben küldje el a lenti adatlapot, ha már foglalni is szeretne utazást. Ha csak tájékoztató árak érdeklik, kérjük informálódjon a weboldalunkon lévő árakból. Folyamatosan tesszük fel a 2024-et.

Köszönjük!