Körutazás - USA - Keleti-Part II. (kirándulással a Niagarához és Torontóba)

 • USA - Keleti-Part II. (kirándulással a Niagarához és Torontóba)
  Nagyít
  USA - Keleti-Part II. (kirándulással a Niagarához és Torontóba)
 • USA - Keleti-Part II. (kirándulással a Niagarához és Torontóba)
  Nagyít
  USA - Keleti-Part II. (kirándulással a Niagarához és Torontóba)
 • USA - Keleti-Part II. (kirándulással a Niagarához és Torontóba)
  Nagyít
  USA - Keleti-Part II. (kirándulással a Niagarához és Torontóba)
 • USA - Keleti-Part II. (kirándulással a Niagarához és Torontóba)
  Nagyít
  USA - Keleti-Part II. (kirándulással a Niagarához és Torontóba)
 • USA - Keleti-Part II. (kirándulással a Niagarához és Torontóba)
  Nagyít
  USA - Keleti-Part II. (kirándulással a Niagarához és Torontóba)

Általános leírás:

ELLÁTÁS: reggeli

1. nap: Boston

Elutazás Bu­da­pest­ről egy európai átszállással Bos­ton­ba. Szállás Boston kör­nyé­kén (2 éj).

 

2. nap: Boston, Plymouth

Vá­ros­né­zés Bostonban, az Egyesült Államok egyik legszebb váro­sában. Az amerikai nagy­vá­rosok közül talán Boston emlé­keztet legjobban az angol váro­sok­ra. Joggal szokták az amerikai függet­lenség böl­cső­jének is nevezni, a város­központ jó pár törté­nelmi épülete emlékeztet a függet­lenségi háború idő­sza­kára. 

Délután szabad program Bostonban, vagy:

Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth város­kába, is­mer­ke­dés Amerika törté­nel­mének kezde­teivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol tele­pe­seket szállító hajó, a Mayflower, melynek mása Plymouth kikö­tő­jében áll és láto­gatható. A város mellett talál­ható Plimoth Plantation skan­zen­együttes nagy­szerű képet ad a korszak viszo­nyairól, bemutatva a korai tele­pesek és az indi­ánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonst­ruált faluban kora­beli ruhákba öltözött emberek élik (játsszák) az eredeti lakosok minden­napjait. 

A fakultatív program ára: 13.700 Ft (belépő­díjjal) – garantált indulás. A fakultatív programot azon utasa­inknak ajánljuk, akik szeretik a törté­nelmet.

 

3. nap: Newport, New Haven

Délelőtt utazás egy han­gu­la­tos ten­ger­par­ti üdülő­vá­rosba, Newportba, mely tele van szebbnél szebb XIX. század végi kasté­lyokkal. Közülük a leghí­re­sebb a „The Breakers”, egy pazarul beren­dezett, 70 szobás, neore­ne­szánsz stílusú kastély, melyet a magyar kötő­désű Vanderbilt család épít­te­tett. A kastély meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás New York felé. Útközben New Havenben is­mer­ke­dés a világ­hírű Yale Egyetem törté­nelmi épüle­teivel. Itt tanult többek között mindkét Bush és Clinton elnök is. Szállás New York kör­nyé­kén (2 éj).

 

4. nap: New York

Egész napos vá­ros­né­zés a szuper­latí­vuszok váro­sában (Battery Park, Ground Zero, Freedom Tower, Wall Street, Brooklyn-híd stb.). A vá­ros­né­zés fény­pont­ját jelenti majd egyrészt a pano­ráma az Empire State Building 86. emele­téről, másrészt a hajó­ki­rán­dulás a Szabadság-szigethez, ahol a város jelképe, a mo­nu­men­tá­lis Szabadság-szobor áll.

 

5. nap: New York

A vá­ros­né­zés folytatása New Yorkban (Soho, Chinatown, Times Square, Central Park stb.), majd szabad program. Lehe­tőség a Central Parkban talál­ható Metro­politan Múzeum meg­te­kin­té­sé­re (a világ egyik leg­gaz­da­gabb múzeuma), illetve további ne­ve­zetes­sé­gek felke­re­sé­sére.

A késő délutáni órákban to­vább­uta­zás délnyu­gati irányba, szállás Philadelphia kör­nyé­kén (1 éj).

 

6. nap: Philadelphia, Baltimore

Délelőtt vá­ros­né­zés Amerika egyik legfon­tosabb törté­nelmi váro­sában, Philadelphiában. Itt talál­ható az Independence Hall (Függet­lenség Csar­noka), ahol 1776-ban aláírták a Függet­len­ségi Nyilat­ko­zatot és megfo­gal­mazták az Egyesült Álla­mok alkot­má­nyát is néhány évvel később (UNESCO vi­lág­örök­ség). Délután to­vább­uta­zás a Washington melletti szál­lodába (2 éj). Útközben is­mer­ke­dés Baltimore modern város­köz­pontjával, séta a han­gu­la­tos kikötőben.

 

7. nap: Washington DC

Egész napos vá­ros­né­zés az Egyesült Államok gyö­nyö­rű fő­vá­ro­sá­ban: Fehér Ház, Capitolium, Jefferson-emlékmű, Lincoln-emlékmű, Vietnámi Ve­te­ránok emlék­műve, Arlington Nemzeti Temető stb. Délután le­he­tő­ség múze­um­lá­to­gatásra, pl. a világ­hírű Nem­ze­ti Légi és Űrha­jó­zási Múze­umban (Amerika egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb múze­uma).

 

8. nap: Washington DC, Lancaster (Amish farm)

Délelőtt szabad program, le­he­tő­ség további washing­toni múze­umok és ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.

Délután tovább­uta­zunk Pennsylvania állam fővá­rosa, Harrisburg irányába. Útközben a Lancaster külvá­ro­sában talál­ható Amish farm meg­te­kin­té­se. A farm képet nyújt az amishok élet­mód­járól, arról, hogyan él a XXI. században, XVIII. századi körül­mé­nyek között, a modern civi­li­zá­ciótól szinte teljesen elszi­ge­telten ez a közösség.

Szállás Harrisburg mellett (1 éj).

 

9. nap: Harrisburg, Corning

Utazás Észak felé, a kanadai határon található Niagara-vízeséshez. Útközben rövid láto­gatást te­szünk az ame­rikai csoko­lá­dé­gyártás központjában, a Harrisburg mellett felé­pített Hershey Csoko­lá­dé­mú­ze­umban, majd egy szép kisvá­rosban, Corningban a látványos üveg­mú­zeumot tekintjük meg. 

Szállás Niagara Falls városban (2 éj).

 

10. nap: Niagara (amerikai és kanadai oldal)

Az egész napot a Niaga­ránál töltjük. Kilá­tó­pontok felke­re­sése az amerikai és a kanadai oldalon, majd le­he­tő­ség részt­venni a klasszikus hajó­kirán­du­láson, melynek végcélja a Kanadához tartozó, félel­metes robajjal lezú­duló Patkó-vízesés.

 

11. nap: Toronto

Utazás az Ontario-tó partja mentén Torontóba. Autó­buszos vá­ros­né­zés (fotó­szü­netekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmo­der­nebb váro­sában (Yonge Street – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új Város­háza, Ontario tarto­mány parla­mentje, a bel­vá­ros felhő­kar­colói, Sky Dome, kikötő stb.). 

A program fény­pont­jaként le­he­tő­ség lesz felmenni a modern világ egyik csodá­jának tartott CN-toronyba (a XX. század végéig a világ leg­ma­ga­sabb épít­mé­nye volt).

Délután transzfer a torontói repülő­térre, elutazás egy európai átszál­lással Buda­pest­re.

 

12. nap:

Érkezés Buda­pest­re a menetrend függvényében.

Megjegyzés

utazás:menetrend szerinti repülőjáratokkal, a hely­szí­nen légkondicionált autóbusszal.

szállás: 10 éjszaka középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

ellátás:8 amerikai és 2 kontinentális reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szállodák kör­nyé­kén, illetve a megtekintett ne­ve­zetes­sé­gek közelében többféle étkezési le­he­tő­ség van, a kiválasztásban az idegenvezető természetesen segítséget nyújt.)

 

A reptéri illeték 2014 augusztusában kb. 149.300 Ft, de ez az összeg az indulásig vál­toz­hat.

 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást, a 10 reggelit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a magyar idegenvezetést Budapesttől Budapestig, valamint a következő belépőjegyeket: „The Breakers” kastély New­port­ban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Szabadság-sziget hajókirándulás New Yorkban, Amish farm Lancasterben, az üveg­mú­ze­um Corningban, valamint a Niagara hajó­ki­rán­dulás.

(Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Washingtonban a Légi és Űrhajózási Múzeum, az Arlington Nemzeti Temető és a Hershey Cso­ko­lá­dé­múzeum.)

 

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­zető­nek. A helyiek ezt gyakorlatilag kö­te­le­ző­nek tekintik. Utasonként összesen kb. 20 dollárra kell számítani.

Egyágyas felár: 189.000 Ft

 

3. fő kedvezménye: 120.000 Ft

Megjegyzés: Az amerikai szállodákban nincs há­rom különálló ággyal rendelkező három­ágyas szo­ba. Há­rom fő szá­mára egy két darab franciaággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sí­tani.

AJÁNLATKÉRÉS / FÉRŐHELY LEKÉRÉS

Kedves Leendő Utasunk!

Kérjük, CSAK abban az esetben küldje el a lenti adatlapot, ha már foglalni is szeretne utazást. Ha csak tájékoztató árak érdeklik, kérjük informálódjon a weboldalunkon lévő árakból. Folyamatosan tesszük fel a 2024-et.

Köszönjük!