Körutazás - USA - Nyugati-Part II.

Általános leírás:

ELLÁTÁS: reggeli

Programleírás
1. nap: Los Angeles
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lással Los Angelesbe. Érkezés a világ egyik leg­na­gyobb repülő­terére a délu­táni órákban (helyi idő szerint), transzfer a Los Angeles-i szállodába (2 éj).

2. nap: Los Angeles
Félnapos vá­ros­né­zés a Nyugati-Part leg­na­gyobb metro­po­liszában (a belváros felhő­kar­colói, az óváros mexikói stílusú épü­letei, Beverly Hills, Rodeo Drive – ahol a sztárok vásá­rolnak, Sunset Boulevard, Holly­wood, Mann's Chinese Theatre a sztárok kéz- és láble­nyo­ma­taival, Walk of Fame stb.).
Fakultatív program: Universal Studios
Is­mer­ke­dés Hollywood titkaival, láto­gatás a Uni­ver­sal Studiosban, ahol életre kelnek a film­tör­té­nelem leghí­re­sebb alko­tásai.
A fakultatív program ára: 26.800 Ft (garantált in­du­lás).

3. nap: San Diego, Sea World
Utazás Kalifornia legdélibb részébe. Vá­ros­né­zés San Diegóban, Kalifornia második leg­na­gyobb váro­sában (felhő­kar­colók, törté­nelmi város­részek, Balboa park stb.), majd válasz­tási le­he­tő­ség 3 különböző program közül: sza­bad­idő a törté­nelmi belváros egyéni felfe­de­zésére vagy láto­gatás a világ­hírű Sea World (Tengerek Világa) tema­tikus parkban vagy a kikö­tőben horgonyzó USS Midway (repü­lőgép anya­hajó) Múze­umban – a belépő­díjak a helyszínen fize­tendők. Szállás San Diegóban (1 éj).

4. nap: Calico szellemváros (vadnyugat), Las Vegas
Utazás a Mojave sivatagon keresztül Las Vegas irányába. Útközben láto­gatás Calico szellem­vá­ros­ban. A XIX. század második felében egy tipikus vadnyu­gati város volt itt a helyi ezüst­bányák köze­lében. Miután az ezüst elfogyott, a város elnép­te­le­nedett. Néhány évtizede az épüle­teket resta­urálták, a város ma egy szabadtéri múzeum, amely bemutatja a régi vadnyu­gati életet. Délután érkezés a Nevada állambeli Las Vegasba, a szeren­cse­já­tékok világ­fő­vá­rosába, szállás (2 éj).

5. nap: Las Vegas, Grand Canyon
Szabad program Las Vegasban.
Fakultatív program: Kirándulás a Grand Canyonhoz légkon­di­cio­nált autó­busszal. Rövid fotó­szünet a Colorado folyót átívelő hatalmas hídnál, ahonnan kivá­lóan látszik a Hoover-gát és a Mead-tó (itt van a világ egyik leg­na­gyobb vízi erő­műve). A Grand Canyon Földünk egyik leghí­resebb termé­szeti cso­dá­ja. A több mint 1000 méter mély szurdokot évmil­liók alatt vágta a Colo­rado folyó a fenn­síkba. Utazá­sunk végcélja a Hualapai indián rezer­vátum, ahol talál­koz­hatunk az őslakos indiá­nokkal, valamint a nap csúcs­pont­ja­ként végig­sé­tál­ha­tunk a Skywalk (Égi séta) kilátó U-alakú üveg­pad­lóján, mely 1200 mé­te­res magas­ságban nyúlik a kanyon fölé.
A fakultatív program ára: 35.300 Ft (garantált in­du­lás).

6. nap: Death Valley (Halál völgye)
Reggel elutazás Las Vegasból, látogatás a Death Valley Nemzeti Parkban, ahol külön­leges, hold­béli tájak várják a turis­tákat. Itt talál­ható Észak-Amerika legmélyebb pontja (-86 méter), de van a közelben 3000 métert megha­ladó hegy­csúcs is. To­vább­uta­zás a Mojave siva­tagon és a termé­keny Központi Sík­sá­gon keresztül Visaliába, szállás (1 éj).

7. nap: Yosemite Nemzeti Park
Utazás a Sierra Nevada hegységbe. Ez a terület kb. 150 éve népesült be a nagy kali­for­niai aranyláz idején. A Sierra Nevada leg­na­gyobb attrak­ciója a Yosemite Nemzeti Park (Amerika leg­lá­to­ga­tot­tabb nem­zeti parkja). A park megláto­ga­tása során a legtöbb időt a Yosemite-völgyben töltjük. A völgy fölé közel 1000 méter magas szikla­alak­za­tok emel­ked­nek, több helyen gyönyörű vízesé­sek zúdulnak le a mélybe.         
A láto­gatói központban érdekes múzeum és a helyi indi­ánok életét bemu­tató kiál­lítás is látható eredeti indián kuny­hókkal és ritu­ális épüle­tekkel. Dél­után to­vább­uta­zás San Francisco irányába. Szál­lás San Francisco kör­nyé­kén (2 éj).

8. nap: San Francisco
Félnapos vá­ros­né­zés Amerika sokak szerint leg­szebb nagyvá­ro­sában (a felhő­kar­colók – köztük a Trans­america Piramis, a Kínai Negyed, Union Square, Városháza, Golden Gate Park, Golden Gate híd, a híres kábel­vasút, a halász­ki­kötő helyén kiala­kított szóra­koz­tató központ stb.).
Délután szabad program, le­he­tő­ség séta­ha­jó­zásra a San Francisco-öbölben (ahova termé­sze­tesen ide­gen­ve­zetőnk is elkíséri a csoportot).

9. nap: Monterey, 17-Mile Drive, Carmel
Utazás az óceánparti Monterey-be, is­mer­ke­dés a han­gu­la­tos kisvá­rossal. Monterey volt Kali­fornia fővárosa, amikor ez a vidék még Mexikóhoz tartozott, erre az időre számos törté­nelmi épület emlé­keztet. A következő prog­ramunk egy látvá­nyos pano­rá­maút, a híres „17-Mile Drive” (fotó­szünetek). Pihenő Car­mel­ben, a művészek váro­sában, majd to­vább­uta­zás Los Angeles irányába. Szállás egy kisvárosban (1 éj).

10. nap: Solvang, Santa Barbara
Utazás tovább déli irányban az óceán közelében. Séta Solvangban, egy bájos kisvárosban. Solvangot a dánok alapí­tották 1911-ben, a mai turisták úgy érzik, hogy Skandi­ná­viában járnak. Ezután is­mer­ke­dés a medi­terrán hangu­latú Santa Barbarával, melynek belvá­ro­sában nagy­sze­rűen felú­jí­tották a spanyol gyarmati korszak épüle­teit. Lehe­tőség az egykori misszió épü­let­együt­tesének és a hozzá tartozó múze­umnak a meg­te­kin­té­sé­re (a missziók király­nő­jének is szokták nevezni). Délután to­vább­uta­zás déli irányba, szállás Los Angelesben (1 éj).

11. nap: Los Angeles
Szabad program, majd transzfer a repülőtérre, el­uta­zás egy nyugat-európai át­szál­lással Buda­pest­re.

12. nap:
Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

* Az április 6-i és 20-i csoportoknál a szállodákat eltérő sor­rend­ben sike­rült foglalni, ezért a progra­mo­kat az alábbiak szerint bonyo­lítjuk le:
  1. nap: Los Angeles
  2. nap: San Diego, Sea World
  3. nap: Calico szellemváros (vadnyugat), Las Vegas
  4. nap: Las Vegas, Grand Canyon
  5. nap: Death Valley (Halál Völgye)
  6. nap: Yosemite Nemzeti Park
  7. nap: San Francisco
  8. nap: Monterey, 17-Mile Drive, Carmel
  9. nap: Solvang, Santa Barbara
 10. nap: Los Angeles
 11. nap: Los Angeles
 12. nap: Érkezés Ferihegyre

Tehát valamennyi program telje­sülni fog, csak más sorrendben (a Los Angeles-i vá­ros­né­zés a 2. napról a 10. napra kerül).

Megjegyzés

Utazás
Menetrend szerinti repülőjáratokkal, Ame­ri­ká­ban légkondicionált autóbusszal.

Szállás
10 éjszaka jó középkategóriájú szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Ellátás
5 kontinentális és 5 amerikai reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle ét­ke­zé­si le­he­tő­ség van, a kiválasztásban az ide­gen­ve­ze­tő természetesen segítséget nyújt. Ame­ri­ká­ban az étkezést gyorséttermekben jóval ol­csób­ban meg lehet oldani, mint a szállodák éttermeiben.)

A reptéri illeték jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást reg­ge­li­vel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tést indulástól ér­ke­zés­ig, valamint a belépőjegyeket a nemzeti parkokba, Calico szellemvárosba és a Santa Barbara-i misszió épü­let­együt­tesébe.
(További fakultatív lehetőségek a belépő­díjak menüpontnál találhatóak.)

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­zetők­nek és a helyi idegenvezetőknek. A he­lyi­ek ezt gyakorlatilag kö­te­le­ző­nek tekintik. Uta­son­ként összesen kb. 25 dol­lár­ra kell szá­mí­tani.

Megjegyzés: Az amerikai szállodákban nincs há­rom különálló ággyal rendelkező három­ágyas szo­ba. Há­rom fő szá­mára egy két darab franciaággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sí­tani.

AJÁNLATKÉRÉS / FÉRŐHELY LEKÉRÉS

Kedves Leendő Utasunk!

Kérjük, CSAK abban az esetben küldje el a lenti adatlapot, ha már foglalni is szeretne utazást. Ha csak tájékoztató árak érdeklik, kérjük informálódjon a weboldalunkon lévő árakból. Folyamatosan tesszük fel a 2024-et.

Köszönjük!