Körutazás - Varázslatos MEXIKÓ

Általános leírás:

ELLÁTÁS: félpanzió

Programleírás:
1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Mexikóvárosba, a világ egyik legné­pe­sebb városába. Érkezés helyi idő szerint az esti órákban. Transzfer a szállodába (4 éj).

2. nap: Mexikóváros, Puebla
Délelőtt is­mer­ke­dés Mexikó fővárosával (Zócalo – a város hatalmas főtere; a kated­rális – Latin-Amerika egyik leg­na­gyobb temp­loma; Nemzeti Palota; Tenochtit­lán, az azték főváros romjai stb.).
Ezután kirán­dulás Mexikó negyedik leg­na­gyobb váro­sába, Pueblába. Útközben szép kilátás nyílik az ország 5000 méter feletti hegycsú­csaira. Puebla óvá­ro­sa nagy­sze­rűen megőrizte gyarmati jellegét. Vá­ros­né­zés: kated­rális, Szent Domonkos templom a mese­szép Rózsa­füzér kápolnával, művész­negyed, színes házsorok a gyarmati korszak­ból stb. Vissza­utazás Mexikó­városba a késő délutáni órákban.

3. nap: Mexikóváros, Cuernavaca, Taxco
Egész napos kirándulás a Sierra Madre hegyein keresz­tül a Mexikó­várostól délre fekvő Cuernavacába, az örök tavasz városába és Taxcóba, az ezüst­városba. Útközben fotó­szünet a mexikó­városi Olim­piai Stadi­onnál és a modern moza­ikokkal borított Egyetemi Könyvtár épü­le­ténél. Cuernavacá­ban rövid séta a legfon­tosabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (erőd­sze­rű kated­rális, Cortés palotája stb.), majd to­vább­uta­zás Mexikó egyik legszebb kisvá­rosába, Taxcóba, mely már a gyarmati korban az ezüst­bá­nyá­szatnak köszön­hette gazdag­ságát. Az utazókat elbűvöli a város fekvése, a kanyargós, macska­köves utcács­kák, a szebbnél szebb piros tetős, fehérre meszelt házak, az ezüst­művesek bolt­jai, a tarka piac és a Santa Prisca templom, mely a churriguereszk stílus mester­műve.

4. nap: Teotihuacán, Guadalupe, Mexikóváros
Délelőtt kirándulás a több mint 1000 éves teo­tihua­cáni rom­vá­rosba, mely annak idején már a beván­dorló azté­kokat is lenyű­gözte (minden mexikói körutazás „kötelező" programja). Megcsodáljuk a Hold- és a Nap-piramist (az előbbi 46 méter, az utóbbi 65 méter magas, mindkettő megmász­ható), sétálunk a „Holtak utcáján" a Citadella nevű épü­let­együt­teshez és a Tollas­kígyó temp­lomához. Vissza­útban megnézzük a guadalupei régi és új bazi­likát, amely Amerika leg­na­gyobb zarán­dok­helye (Szűz Mária XVI. századi megje­le­nésének helyszíne).
Délután látogatás a mexikó­városi Chapultepec parkban lévő Nemzeti Antro­po­lógiai Múze­umban, Földünk egyik leg­gaz­da­gabb régé­szeti múze­umában (a Kolumbusz előtti közép-amerikai civi­li­zációk való­ságos kincses­háza).

5. nap: Uxmal, Mérida
Transzfer Mexikóváros repülőterére, utazás Méridába, Yucatán állam fővá­ro­sába. Kirán­dulás a szavan­nával körülvett Uxmalba, az egyik leglát­vá­nyosabb maya romvá­rosba (Varázsló piramisa, Apácazárda, Tek­nős­béka háza, Kormányzó palo­tája, Nagy piramis).
Délután vá­ros­né­zés Méridában, melynek során látjuk Mérida elegáns főterét, a kated­rálist, a gyönyörű város­házát, Montejo XVI. századi házát (a város első spanyol kormány­zója volt), valamint a híres Montejo sugárutat tele szebbnél szebb palo­tákkal. Méridát „fehér városnak” is szokták nevezni tiszta, rendezett utcái és jól karban­tartott épületei miatt. Szállás Méridában (1 éj).

6. nap: Izamal, Chichén Itzá, Cancún
Utazás a Yucatán-félsziget szavannáin és maya in­diá­nok lakta falvakon keresztül Izamalba, a „sárga városba”. A Szent Antal kolostor meg­te­kin­té­se, majd            
Chichén Itzá, a maya föld leg­lá­to­ga­tot­tabb romvá­rosa követ­kezik. A régészeti körzet bejárása során látjuk a Csillag­vizs­gáló épületét, a Kukulkán piramist, a Labda­játék terét, a Harco­sok temp­lomát és a Szent kutat, ahol az indi­ánok ember­ál­do­za­tokat mutattak be az Esőis­tennek.
Délután to­vább­uta­zás Mexikó világ­hírű üdülő­öve­ze­tébe, a Maya Rivi­érára. Szállás a Karib-tenger part­ján fekvő Cancúnban (4 éj).

7. nap: Cancún, Xcaret
Pihenés a karibi tengerparton.
Fakultatív program: Xcaret
Délelőtt elutazás a Maya Riviéra egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb attrak­ciójához, a Xcaret öko-régé­szeti tema­tikus parkba. Ízelítő a park kíná­la­tából: maya romok, rekonst­ruált maya falu, állat­kert közép-amerikai álla­tokkal, lovas­be­mutató, akvá­rium, delfinek, botanikus kert, múzeum a maya romvá­rosok makett­jeivel, lagúna fürdési és búvár­ko­dási le­he­tő­séggel, föld alatti patak, ten­ger­par­ti strand stb. Este rész­vétel egy látvá­nyos elő­adáson, ahol Mexikó törté­nete eleve­nedik meg az indi­ánok labda­já­té­kaitól kezdve a spanyol hódí­táson keresztül a spanyolok és az indi­ánok keve­re­dé­séig. Az előadás második része egy fe­lejt­he­tet­len bemu­tatója a mexikói népvi­se­le­teknek, népze­néknek és néptán­coknak.
A fakultatív program ára: kb. 129 USD belépő­díjjal együtt (a helyszínen fize­tendő) – garantált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár vala­mivel több a magasabb transz­fer­költség miatt.

8. nap: Cancún, Tulum
Pihenés a karibi tengerparton.
Fakultatív program: Tulum
Félnapos kirán­dulás Tulum maya romvá­rosába. A romok igazi vonz­ere­jét azok fekvése adja. A legé­pebben megmaradt épü­let­együt­tes (az El Castillo) egy, a Karib-tenger fölé emelkedő 25 méter magas sziklán talál­ható.
A fakultatív program ára: kb. 55 USD belépő­díjjal együtt (a hely­színen fize­tendő) – garantált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár valamivel több a magasabb transz­fer­költség miatt.

9. nap: Cancún
Szabad program, pihenés a karibi tengerparton, illet­ve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel fakultatív le­he­tő­ség egy újabb kirándulásra.

10. nap: Cancún
Délelőtt szabad program, majd transzfer a cancúni repülőtérre, elutazás egy nyugat-európai átszállással Buda­pest­re.

11. nap:
Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

Megjegyzés

Utazás
Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Mexikóváros, a Mexikóváros – Mérida és a Can­cún – Budapest út­vo­na­lon, a programok so­rán légkondicionált autóbusszal.
Megjegyzés: Ezekhez a csoportokhoz sikerült olyan repülőjegyet foglalnunk, amivel a cso­port­nak Cancúnból nem kell visszarepülni Mexikó­vá­ros­ba, hanem közvetlenül repülhet Nyugat-Európába, majd onnan Buda­pest­re. A Cancún és Nyugat-Európa közötti közvetlen járat előnyei többek között az eggyel kevesebb átszállás hazaútban, valamint a kb. 3,5 órával kevesebb összes repülési idő, amely által a csoport a hazautazás napján jó 4 órával több időt tud Cancúnban eltölteni.

Szállás
„A” jelű csoport: 1 éjszaka (Méridában) 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 8 éjszaka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban. (Ennek a csoportnak Cancúnban egy városi szállodát foglaltunk, amely nem ten­ger­par­ti, de van szabadtéri medencéje, illetve a ten­ger­par­ti strandok tömegközlekedéssel könnyen elér­he­tő­ek, és igény esetén esetleg a szálloda kis­busza is a vendégek rendelkezésére áll.)
„B” jelű csoportok: 5 éjszaka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 4 éjszaka (Cancúnban) egy 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban. Figyelem: Mexikóban a ten­ger­par­ti 5 csil­la­gos szállodák nagy része Európában inkább erős 4 csil­la­gos szintűnek felel meg.

Ellátás
„A” jelű csoport: Félpanzió – 9 büfé- vagy ame­ri­kai reggeli és 8 ebéd vagy vacsora (napi egy főétkezés a 2. naptól a 9. napig).
„B” jelű csoportok: Félpanzió a körutazás so­rán (5 büfé- vagy amerikai reggeli és 4 ebéd vagy vacsora a 2. naptól az 5. napig – napi egy fő­ét­ke­zés). A cancúni szál­lo­dá­ban (a 6. nap esté­jé­től a 10. nap reggeléig) all inclusive rend­szerű, itt a napi háromszori étkezés mellett a korlátlan italfogyasztás is benne van az árban.
Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igénylik az utasok.

A részvételi díj tartalmazzaa repülőjegyeket, beleértve a belső járatot is, a helyi autóbuszt, a 9 éjszakai szállást a fent megadott ét­ke­zé­sek­kel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi idegenvezető és a magyar ide­gen­ve­ze­tő költségeit.

AJÁNLATKÉRÉS / FÉRŐHELY LEKÉRÉS

Kedves Leendő Utasunk!

Kérjük, CSAK abban az esetben küldje el a lenti adatlapot, ha már foglalni is szeretne utazást. Ha csak tájékoztató árak érdeklik, kérjük informálódjon a weboldalunkon lévő árakból. Folyamatosan tesszük fel a 2024-et.

Köszönjük!